ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - Χορήγηση Αδείας Υγειονομικής Ταφής

ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ -ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
ΠΟΤΑΜΙ - ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
49080 ΚΕΡΚΥΡΑ

Λευκίμμη 14-05-2009

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Αδείας Υγειονομικής Ταφής ( Άδεια Διάθεσης ) Αποβλήτων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Σε σχέση με το ως άνω θέμα και ειδικότερα με το ζήτημα των περιβαλλοντικών όρων ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

 1. O N.1650/86 (Για την προστασία του περιβάλλοντος) (ΦΕΚ Α 160/16 Οκτ.1986) στο άρθρο 4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 γ του Ν.3010/2002 αναφέρει ότι « Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας » Εξειδικεύοντας τα παραπάνω στο άρθρο 8 ( όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων)(παρ. 2α) η με αριθ. ΗΠ 50910/2727/16 Δεκ. 2003 ΚΥΑ ( μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ) ( ΦΕΚ Β 1909 22 Δεκ. 2003 ) αναφέρει ότι για την διάθεση, αξιοποίηση προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων απαιτείται « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3010/2002 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους» και συνεχίζει ότι « Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της προβλεπομένης στο επόμενο εδάφιο (β) άδειας διάθεσης».

 2. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 5 της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ 15393/2332/5 Αυγ. 2002 Κ.Υ.Α (κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορία,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 του Ν. 3010/2002) (ΦΕΚ Β 1022/5 Αυγ. 2002 ) ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας περιλαμβάνεται στα έργα και τις δραστηριότητες της ομάδας 4 του άρθρου 3 της ίδιας ΚΥΑ και κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του άρθρου 4 αυτής, ( με κωδικό 4.4 του Παραρτήματος ), σαν ΧΥΤΑ ο οποίος εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο του αριθμού των 200.000.

 3. Το Παράρτημα II του ίδιου άρθρου, συμπεριλαμβάνει τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στον κωδικό 5.4 σαν έργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 του άρθρου 4 της ίδιας ΚΥΑ,και σαν ΧΥΤΑ που δέχεται ποσότητα στερεών αποβλήτων άνω των δέκα τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων. Πράγματι Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ικανοποιεί και τους δύο διαζευκτικά τιθέμενους όρους επειδή σύμφωνα με την Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων με αριθ. πρωτ. 7293/ 4 Αυγ. 1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα λειτουργήσει για 20 τουλάχιστον χρόνια και θα δέχεται 17,3 τόνους την ημέρα απορριμμάτων την χειμερινή περίοδο και 53,6 την θερινή. ( Κεφ. Δ, 1.2 )

 4. Με τα αναφερόμενα στις ενότητες Α2 και Α3 του ανά χείρας υπομνήματος αποσκοπείτε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης » και του άρθρου 1 ( παρ. 6 ) της οδηγίας 97/11 EK του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων « περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της ίδιας, ως άνω, ΚΥΑ. ( ΗΠ 15393/2002 )

 5. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ( μεταβατικές διατάξεις ) ( παρ. 1 ) της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ 11014/703/Φ104/14 Μαρτίου 2003 ( Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ ) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002) (ΦΕΚ Β 332/20 Μαρτ. 2002) «Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393-2332/2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022 ) η χορηγηθείσα σ’ αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ,επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το αργότερο μέχρι της 30-09-2007, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ». Επειδή για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ισχύουν τα ακόλουθα :

  1. Κατά την ημερομηνία 20 Μαρτίου 2003, έναρξη ισχύος της άνω ΚΥΑ ( άρθρο 18 ) ήταν υφιστάμενο έργο

  2. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. ΗΠ 15393/2002 ΚΥΑ ( ενότητα 3 του υπομνήματος ). και

  3. Δεν υπόκειται στις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 ( πεδίο εφαρμογής ) της ίδιας ΚΥΑ, ούτε στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ.2 (παρ. 6 στ΄) του Ν. 3010/2002,ούτε στις διατάξεις του άρθρου 5 (εξαιρέσεις) της ΗΠ 11014/2003, ούτε σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  Θα πρέπει κατά συνέπεια, η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας Απόφαση Περιβαλλοντικών ΄Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αριθμ. Πρωτ. 7239/ 9 Αυγούστου 1999, ασχέτως καθεστώτος νομιμότητας αυτής καθ’ εαυτής της απόφασης, να έχει επανεξεταστεί το αργότερο μέχρι τις 30-09-2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας.

 6. Επειδή παρόμοια επανεξέταση δεν έλαβε χώρα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30-09-2007, αλλά ούτε και εκπρόθεσμα ισχύουν με βάση τα παραπάνω τα ακόλουθα:

  1. Η εν λόγω απόφαση έπαψε να ισχύει μετά τις 30-09-2007.

  2. Με βάση το γεγονός αυτό ( α ), όλες οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την πραγματοποίηση του έργου οι οποίες έλαβαν χώρα μετά τις 30-09-2007 είναι άκυρες ( άρθρ. 4 του Ν. 1850/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2 παρ. 1γ του Ν. 3010/2002 ). (Ιδέ ενότητα 1 του υπομνήματος.)

  3. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος αίτημα συνοδευόμενο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,για επανέκδοση της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 αυτού και σύμφωνα με το άρθρ.7 της ΗΠ 11014/2003 και όχι αίτημα επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρ.13 ( παρ.3) της ίδιας απόφασης.

  4. Το περιεχόμενο της νέας Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρ.12 της ΗΠ 11014/2003, εκτός από τα στοιχεία της παρ. 1 του ως άνω άρθρ.θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ως έργου που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 5 της ΗΠ 15393/2002 ΚΥΑ. Οφείλει δηλαδή να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής, για τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ.16 της ως άνω απόφασης και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι (παρ. 6) του άρθρ. 16 της ίδιας απόφασης κ.α.

  5. Επειδή η απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με αριθμ. Πρωτ. 639/29-09-1998 είχε 5ετή ασχύ και έπαψε να ισχύει από τις 29-09-2003 και επειδή το έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα δεν είναι νομίμως υφιστάμενο (εκ του λόγου ότι η κατασκευή του έλαβε χώρα μετά τις 30-09-2007 σε χρονική δηλαδή περίοδο κατά την οποία το έργο στερείται περιβαλλοντικών όρων), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρ.6 παρ.3 του Ν.3010/2002

 7. Οι περιβαλλοντικοί όροι (ΠΠΕΑ & ΑΠΟ), για έργα και δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εκδίδονται για γήπεδα που προκύπτουν ως βέλτιστη επιλογή μέσα από τις διαδικασίες Σχεδιασμού όπως προβλέπει το άρθρ. 12 του Ν.1650/86. Οι αρμόδιοι δηλαδή πρέπει να εξετάσουν, κατά πόσον το γήπεδο στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων έχει πράγματι προκύψει ως η βέλτιστη επιλογή στην Νότια Κέρκυρα, για την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ μέσα από έγκυρες και αδιάβλητες διαδικασίες του σχεδιασμού.

  Επειδή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει , όπως επιφυλασσόμεθα να σας αποδείξουμε, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης, οφείλει να ολοκληρώσει τον περιφερειακό σχεδιασμό, κατ’ ελάχιστον, όσον αφορά τον εντοπισμό του βέλτιστου γηπέδου στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας για την χωροθέτηση του προβλεπόμενου ΧΥΤΑ. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οφείλει επίσης να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ήδη ισχύοντα Περιφερειακού Σχεδιασμού, κατ’ ελάχιστον, καταργώντας ως αυθαίρετη, την υποδεικνυόμενη θέση του ΧΥΤΑ στα Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρ.6 (παρ.6) της ΗΠ 50910/2727/2003.


Β. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση περιβάλλοντος και χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ως κατ’ εξοχήν αρμόδια εισηγητική υπηρεσία προς τον αδειοδοτόντα οικείο Νομάρχη Κερκύρας, προέβη στην έκδοση του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 8011/14 Μαΐου 2009 εγγράφου της με θέμα "την χορήγηση αδείας υγειονομικής ταφής ( άδεια διάθεσης ) αποβλήτων" με αποδέκτη τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας.

Στο έγγραφό της αυτό η Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος καταλήγει, παρά το γεγονός ότι κάνει χρήση του ίδιου Νομικού πλαισίου, στα εξής εσφαλμένα νομικά συμπεράσματα :

 1. Στο τελευταίο εδάφιο της απόφασης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λήγει στις 31/12/2009, ημερομηνία που προβλέπει η ίδια απόφαση ( ενότητα Στ΄) και

 2. Στο ίδιο εδάφιο καταλήγει ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης, θα πρέπει πριν από την αδειοδότηση του έργου να προχωρήσει σε αναθεώρηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο πρώτος ισχυρισμός (i) έρχεται σε κατάφορη αντίθεση και καταστρατηγεί το περιεχόμενο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 της 11014/2003 ΚΥΑ. (ενότητα Α 5 του υπομνήματος ). Σύμφωνα με αυτό προκύπτει ευθέως, ότι επειδή η προβαλλόμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, δεν επανεξετάσθηκε εμπρόθεσμα, παύει η ισχύς της μετά την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας, η οποία έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007.

Εφ’ όσον δεν υπάρχει πλέον σε ισχύ Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων, ο αρμόδιος φορέας, οφείλει να επισπεύσει την διαδικασία επανέκδοση της σύμφωνα με τις διατάξεις της 11014/2003 ΚΥΑ και όχι να τους αναθεωρήσει όπως επίσης εσφαλμένα και κατά λογική συνεπαγωγή του (i) διατυπώνει στον δεύτερο ισχυρισμό της (ii) η αρμόδια εισηγητική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά άρθρα: AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ‏