ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Πρόταση για Μελλοντική Χρήση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τσούκαλη 1- Λευκίμμη- 49080
Τηλ. 2662024190


Λευκίμμη 2 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣ
1. Γ.Γ. Περιφερείας Ιονίων Νήσων
2. Γραφείο Δημάρχου Κερκύρας
3. Πρόεδρο Συνδέσμου Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κερκύρας
4. Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ
5. Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Μ.Μ.Ε


ΘΕΜΑ : Πρόταση για Μελλοντική Χρήση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας
ΣΧΕΤ : α) Υποβληθείσα Προσωρινή Διαταγή του Σ.τ.Ε.
β) Υποβληθέν ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς Σ.τ.Ε. με ημερομηνία 10-01-2011
γ) Υποβληθέν έγγραφό μας με ημερομηνία 22-01-2011


Με βάση τα παραπάνω σχετικά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αναντίρρητο γεγονός ότι το γήπεδο του μέχρι σήμερα ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι απολύτως ακατάλληλο και απαγορευτικό για οποιαδήποτε εναλλακτική χρήση, που να έχει σχέση με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κέρκυρα λόγω :
Α) Της πλήρους ακαταλληλότητας των συνθηκών του και Β) της προκλητικά έκκεντρης χωροθέτησής του και με βάση ακόμα την εύλογη προσδοκία που βάσιμα δημιουργούν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ότι η προσβαλλόμενη από 131 μέλη και φίλους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μαςστο Σ.τ.Ε. απόφαση ΕΠΟ που αφορά τον εν λόγω ΧΥΤΑ θα ακυρωθεί οριστικά.

Εισηγούμεθα

προς κάθε αρμόδιο τα κατωτέρω:
Την αλλαγή χρήσης του βόρειου μισού του γηπέδου σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο και του Νότιου μισού σε Βοτανικό Πάρκο με Μουσείο της παραδοσιακής χλωρίδας της γεωργικής λεκάνης της Λευκίμμης και δημιουργία πρότυπων καλλιεργειών, που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του ιστορικού κάμπου της περιοχής και στην ανάγκες των κατοίκων.
Για την πρόταση αυτή συνηγορούν:
1) Το γεγονός ότι η περιοχή της Λευκίμμης ταλαιπωρείται από συνεχείς διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ την μεν περίοδο του Θέρους λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου, τη δε περίοδο του Χειμώνα λόγω συχνών βλαβών από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έτσι η δημιουργία ικανής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο με κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκώντης περιοχής της Λευκίμμης και της τουριστικής ζώνης του Κάβου όχι μόνον είναι σκόπιμη αλλά αποτελεί τοπική αναγκαιότητα. Επίσης ο Φορέας Διαχείρισης της εκμετάλλευσης θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.
2) Το γεγονός, ότι ο ιστορικός κάμπος της Λευκίμμης ουδέποτε εγκαταλείφθηκε από τους παραδοσιακούς καλλιεργητές του και ιδιαίτερα επί των ημερών μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, παρατηρείται μια έντονη επιστροφή των κατοίκων στις παραδοσιακές καλλιέργειες, η δημιουργία πρότυπων υποδειγματικών καλλιεργειών είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Η ύπαρξη άφθονων πηγαίων υδάτων στο νότιο τμήμα του γηπέδου εξυπηρετεί απόλυτα το σκοπό αυτό, καθώς και τη δυνατότητα άρδευσης της ευρύτερης γεωργικής γης.
Η δημιουργία Μουσείου της παραδοσιακής χλωρίδας έχει διδακτικό σκοπό και αποδίδει φόρο τιμής στην έντονη γεωργική παράδοση της περιοχής. Σημειωτέον ότι ο κάμπος της Λευκίμμης έχει χαρακτηριστεί στο μεγαλύτερο μέρος του από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Λευκίμμης (1987), αλλά και από την αρμόδια Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ ως ζώνης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας η οποία χρήζει προστασίας.
3) Το γεγονός ότι η παραγωγή ήπιας μορφής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της χώρας μας, λόγω και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εναρμόνιση με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες (παραγωγή του 20% της ενέργειας από ήπιες μορφές μέχρι το 2020) η ανάπτυξή τους στο χώρο του, μέχρι σήμερα, ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με ιδιαίτερη ετήσια ηλιοφάνεια, απρόσκοπτη από ανατολής μέχρι δύσεως του ήλιου καθ’ όλες τις εποχές και του επικλινούς προς νότο του εδάφους, καθίσταται η μόνη εφικτή και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Όσον αφορά την προτεινόμενη αλλαγή χρήσης δεν απαιτείται αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, επειδή ο νέος Δήμος Κέρκυρας και ο Σύνδεσμος Καθαριότητας αποτελούν τον ιδανικό φορέα για τις δράσεις αυτές και το λειτουργικό κόστος της δεύτερης δράσης μπορεί να υπερκαλυφθεί από τα έσοδα της πρώτης.
Επισημαίνουμε ότι η πρόταση αυτή είναι η μόνη που έχει μέσω καταλλήλων πολιτικών χειρισμών την πιθανότητα αποφυγής των προβλεπόμενων χρηματικών ρητρών προς την Ε.Ε. λόγω της μη εφαρμογής των όρων της σχετικής απόφασης περί συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής του έργου του ΧΥΤΑ, επειδή οι προτεινόμενες χρήσεις είναι συναφείς και έχουν ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομία και τον πολιτισμό. Τέλος η πρότασή μας δικαιώνει τους πολύχρονους αγώνες της περιοχής ενάντια στο ΧΥΤΑ και την απαλλάσσει από καινούργιες περιπέτειες.

Με βάση τα ανωτέρω αιτούμεθα:
Α. Από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας να προβεί σε άμεση ανάκληση του αιτήματός του περί αδειοδότησης από το Γ.Γ του έργου του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.
Β. Από τον Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να μεριμνήσει για την κατάργηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό και να προτείνει Σταθμό Μεταφόρτωσης σε κατάλληλη και ορθολογικά χωροθετημένη θέση στη Νότια Κέρκυρα και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, του προτεινόμενου από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ μας προγράμματος.
Γ. Από το Δήμο Κέρκυρας να προωθήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα ως ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας.

Επίσης σας παρακαλούμε να μας διατυπώσετε γραπτά τις θέσεις σας επί των ανωτέρω και όσον αφορά την κατ’ αρχήν σας θέση για τα ζητήματα αρμοδιότητάς σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνουμε ότι δεν είναι σκόπιμο να υπερβεί τις 10 ημερολογιακές ημέρες προκειμένου να συμβάλλουμε περαιτέρω θετικά στην υλοποίησή τους.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι για την ανωτέρω πρόταση επιφυλλασσόμεθα να σας υποβάλλουμε σε εύλογο χρόνο μελέτη σκοπιμότητας του έργου.

Για την Επιτροπή
Ο Γραμματέας


Σπυρίδων Βλάχος