ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Θέσεις Επιτροπής Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ για Ολοκληρωμένη Διαχείριση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τσούκαλη 1- Λευκίμμη- 49080
Τηλ. 2662024190


Λευκίμμη 22 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ
1. Γ.Γ. Περιφερείας Ιονίων Νήσων
2. Γραφείο Δημάρχου Κερκύρας
3. Πρόεδρο Συνδέσμου Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κερκύρας
4. Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ
5. Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Μ.Μ.ΕΘΕΜΑ : Θέσεις Επιτροπής μας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Με βάση τα στοιχεία που αναλυτικά παρατίθενται στο κοινοποιηθέν στην Υπηρεσία σας ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Σπυρίδωνος Δ. Κουρή κλπ (άλλοι 131 αιτούντες) κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ επί της 1613/8-10-2010 αίτησης αναστολής μας ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε., οι θέσεις της Επιτροπής μας για το φλέγον ζήτημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όλων των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Κέρκυρας, διατυπώνονται ως ακολούθως :
Θεωρώντας ότι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση αποτελεί το απόλυτο ζητούμενο επιβάλλεται η άμεση και κατά προτεραιότητα επίσπευση όλων των διαδικασιών και προγραμμάτων που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Συγκεκριμένα:

Α. Για τα ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΑ ΑΣΤΙΚΑ στερεά απόβλητα.
Όσον αφορά τη διαδικασία :
α. Επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) από τον υπόχρεο φορέα (Σύνδεσμος Καθαριότητας), η οποία ευρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της γνωμοδότησης των προβλεπόμενων φορέων και Υπηρεσιών. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
β. Σύνταξη Οριστικών Τεχνικών Μελετών κατάλληλων για τη δημοπράτηση των μη υλοποιηθέντων ακόμη έργων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και συγκεκριμένα της «Μονάδας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων» (ΑΣΑ) και της «Μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας και αερόβιας κομποστοποίησης- ωρίμανσης των οργανικών αποβλήτων»
γ. Έγκαιρη εξασφάλιση του πλήρους χρηματοδοτικού προγράμματος υλοποίησης των έργων.
Όσον αφορά παράλληλες δράσεις:

Ι. Άμεση έναρξη του διαχωρισμού στην πηγή των υλικών συσκευασίας που προορίζονται για το υφιστάμενο εντός του ενιαίου κέντρου εργοστάσιο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχωρισμού Ανακυκλώσιμων Υλικών), τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 30% των παραγόμενων αστικών αποβλήτων και όσων εξομοιώνονται προς αυτά. Η δράση αυτή αφορά την αυτοδιοίκηση και υλοποιείται με έναρξη προγραμμάτων χωροθέτησης μπλε και πράσινων κάδων για προσωρινή αποθήκευση, διαμετακομιδή και οριστική εναπόθεση στους νομίμους αποδέκτες με κατάλληλο δίκτυο απορριμματοφόρων, ενημέρωση του πολίτη και δημιουργία συστημάτων επιτήρησης και επιβολής ποινών στους παραβάτες. Το όφελος από τη δράση αυτή είναι διπλό. Αφ’ ενός ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται χρήσιμα υλικά και αφ’ ετέρου μειώνεται δραστικά ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ.

ΙΙ. Προώθηση πολιτικής προαιρετικού διαχωρισμού και του οργανικού κλάσματος σε τρίτη σακούλα μέχρις ότου υλοποιηθεί και λειτουργήσει η «Μονάδα Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων» (ΑΣΑ) και η μονάδα κομποστοποίησης για τη δημιουργία σε ατομική βάση βελτιωτικού εδάφους από όσους το επιλέξουν. Ερευνητέα η θέση κατά πόσον ο διαχωρισμός στην πηγή και του οργανικού κλάσματος αποτελέσει οριστική και υποχρεωτική επιλογή του Φορέα Διαχείρισης και μετά τη λειτουργία των δύο νέων μονάδων. Τα οφέλη από τη δράση αυτή είναι επίσης προφανή και συμβάλλει στη μείωση της βλαπτικότητας των επιρριπτομένων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ.

ΙΙΙ. Έγκαιρη εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία τριών σταθμών μεταφόρτωσης στο νομό Κέρκυρας (Βορρά- Νότου- Νήσου Παξών). Συγκεκριμένα ο εντοπισμός των κατάλληλων γηπέδων, σύνταξη των αναγκαίων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, θετική γνωμοδότηση για την προκαταρκτική περιβαλλοντική έγκριση και αξιολόγηση των χώρων, έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υλοποίησή τους. Η αναγκαιότητα της δράσης αυτής είναι επίσης προφανής, αφού εκλογικεύει τη διαδικασία και μειώνει δραστικά το κόστος της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης και διαμετακομιδής των αστικών αποβλήτων. Ερευνητέα η σκοπιμότητα εφαρμογής της μεθόδου δεματοποίησης ή άλλης σχετικής, ως προεργασία στους τρεις σταθμούς μεταφόρτωσης. Εφ’ όσον συντελεστούν όλες οι ως άνω δράσεις, τότε και μόνον ο ΧΥΤΑ μετατρέπεται σε ΧΥΤΥ, που αποτελεί το μόνο νόμιμο αποδέκτη και για την Ελλάδα από το έτος 2002.

Σημειωτέον ότι το χρονοδιάγραμμα των ως άνω στόχων θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις αποκλίσεις από τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού, που αφορά τα ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Στερεά Απόβλητα.

Β. Για τα λοιπά ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Στερεά Απόβλητα:
Για τις λοιπές κατηγορίες των ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Στερεών Αποβλήτων (λάστιχα μετά παρέλευση πενταετίας, οχήματα προς απόσυρση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κλπ) επιβάλλεται η άμεση δρομολόγηση επί μέρους προγραμμάτων ανά κατηγορία, σύμφωνα με τις προτάσεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠεΣΔΑ/ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).

Γ. Για τα ΑΔΡΑΝΗ Στερεά Απόβλητα.
Ομοίως επιβάλλεται η άμεση δρομολόγηση προγραμμάτων για την εξασφάλιση κατάλληλων γηπέδων, τη θεσμοθέτησή τους και ανεύρεση των αναγκαίων πόρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΔΡΑΝΩΝ, σύμφωνα με τις προτάσεις του ισχύοντος ΠεΣΔΑ.

Δ. Για τα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Στερεά Απόβλητα.
Απαιτείται Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισή τους σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού (2007). Ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται στις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος για κάθε μία κατηγορία και υποκατηγορία των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους από την Ε.Ε. και να λάβει υπ’ όψιν του το δόγμα ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Σημειωτέον ότι τα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Στερεά Απόβλητα αποτελούν μείζονα κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον και η άμεση και ορθή διαχείρισή τους είναι αναγκαία προτεραιότητα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι είναι απόλυτα αναγκαία και θεσμικά επιβαλλόμενη η αναθεώρηση και επέκταση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, μετά την παρέλευση 5 ετών από την έναρξη της ισχύος του. Με βάση το γεγονός αυτό ο νέος Περιφερειακός σχεδιασμός οφείλει να είναι εγκεκριμένος μέχρι τις 28-7-2011. Στις προτάσεις του θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτός των άλλων και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Στερεών Αποβλήτων.

Επίσης θα πρέπει να καταργηθεί ο παράνομος ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο κοινοποιημένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ των 131 μελών και φίλων της Επιτροπής μας.

Συνεκτιμώντας τους λόγους αυτούς το Σ.τ.Ε. έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 2 Προσωρινές Διαταγές αναστολής της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης του Γ.Γ. της Περιφερείας Ιονίων Νήσων, περί έκδοσης απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον ως άνω ΧΥΤΑ.


Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Γραμματέας

Σπυρίδων Βλάχος