ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Προϋποθέσεις για την αδειοδότηση ΧΥΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/νση : Τσουκαλή 1
49080 Λευκίμμη
Τηλ. 26620 24190

Λευκίμμη 15-06-2010

ΠΡΟΣ
1. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
3. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.
4. Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
5. Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
6. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας

ΘΕΜΑ : Απόφαση “ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων “ (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Σχετικά :

α) Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση με ημερ. 26 Μαίου 2009 Φορέων και Πολιτών της Λευκίμμης.

β) Γνωμοδοτικό Σημείωμα με ημερ. 09 Ιουνίου 2009 του Πάνου Λαζαράτου Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών .

γ) Έγγραφό μας με ημερ. 10 Ιουνίου 2009 της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με θέμα την Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας .

δ) Έγγραφό μας με ημερ. 25 Ιουνίου 2009 της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με θέμα το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας .

ε) Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση με ημερ. 14 Ιουνίου 2010 Πολιτών Λευκίμμης.

Με το α, σχετικό υποστηρίζουμε ότι η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , με αριθμ. πρωτ. 7239/ 9 Αυγούστου 1999 του Γενικού Γραμματέα ΠΙΝ Κέρκυρας είναι επιγενόμενη άκυρη μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2007. Με το β σχετικό τεκμηριώνεται νομικά η ως άνω θέση του α σχετ. από τον δικηγόρο κον Π. Λαζαράτο. Με το γ σχετικό ζητάμε την άμεση ανάκληση του εγγράφου με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ 8011/ 14 Μαΐου 2009. Με το δ σχετικό σας επισημαίνουμε το ελάχιστο περιεχόμενο της νέας (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , καθώς και τις απαραίτητες μελέτες που προβλέπονται για την έκδοσή της, της διαδικασίας που ακολουθείται και τις συμμετοχικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με το ε σχετικό επαναλαμβάνουμε την ενέργεια α υποστηρίζοντας την και με νέα επιχειρήματα.

Με το παρόν έγγραφό μας τεκμηριώνουμε το γεγονός ότι η ως άνω (ΕΠΟ) 1999 είναι και πολλαπλά παράνομη αφ’ εαυτής και εκ του λόγου αυτού ακυρωτέα και ανυπόστατη για προφανείς και σημαίνοντες λόγους τους οποίους αδρομερώς αναφέρουμε στη συνέχεια και τους οποίους η υπηρεσία σας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της και να μην την θεωρεί ισχυρή, πέραν του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι είναι και τυπικά άκυρη.

ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την περίοδο 1990 έως σήμερα συνετάχθησαν σχετικές μελέτες και διεκπεραιώθηκαν έως ένα βαθμό δύο Νομαρχιακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τον Νομό Κέρκυρας και ένα περιφερειακό Σχέδιο , για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων .
Το πρώτο Νομαρχιακό Σχέδιο (1990-1999) αντικατεστάθη από το δεύτερο Νομαρχιακό Σχέδιο ( 2000-2006 ) το οποίο αντικατεστάθη με τη σειρά του από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης με ημερ. Έγκρισης την 28/07/2006. Το τελευταίο ισχύει μέχρι σήμερα. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η προβαλλόμενη απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι αφ΄εαυτής πολλαπλά παράνομη είναι οι ακόλουθοι :

Α. ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1. Κατά τον πρώτο Νομαρχιακό Σχεδιασμό εκπονήθηκε η μελέτη « ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » ( ΜΑΙΟΣ 1991 ) των μελετητών Α. ΤΡΠΟΛΙΔΗΣ - Κ. ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ με εργοδότη το Νομαρχιακό Ταμείο Κέρκυρας . Η μελέτη αυτή ( Α’ Φάση του σχεδιασμού) , στο δεύτερο μέρος της καθορίζει πέντε περιοχές διαχείρισης των απορριμμάτων για το νησί της Κέρκυρας. Η περιοχή Ε καλύπτει την Νότια Κέρκυρα μέχρι τις περιοχές των Χλωμοτιανών και του Χλωμού. Για την περιοχή αυτή προτείνεται χώρος Διάθεσης 38.000 μ2 στη θέση ¨Νεοχώρι¨ και σε απόσταση 300 μ. από τον οικισμό Νεοχώρι του Δήμου Λευκιμμαίων ( τότε κοινότητα Νεοχωρίου).

2. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απόσπασμα πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκιμμαίων στις 23-02-1998 ο τότε Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας ( έτος ιδρύσεως 1993) Συνέταξε συμπληρωματικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας το οποίο προβλέπει τρεις χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας ( Βορρά , Κέντρου , Νότου ). Η μελέτη αυτή δεν ανευρέθει.

3. Σύμφωνα εξ άλλου με τα αναφερόμενα στην απόφαση Στε 2498/1999 Ε’ Τμ. Του Συμβουλίου της Επικρατείας , εκπονήθηκε επίσης σχετική μελέτη με τον τίτλο «Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων . Επιλογή υποψηφίου χώρου διάθεσης απορριμμάτων περιοχή Βόρειας και Κεντρικής Κέρκυρας» από τον Μηχανικό Περιβάλλοντος Ι. ΦΡΑΝΤΖΗ. Είναι πιθανό να εκπονήθηκε ανάλογη μελέτη και για την Νότια Κέρκυρα . Παρόμοια μελέτη δεν ανευρέθη.

4. Αντιθέτως συνετάγησαν σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο ως άνω πρακτικό του Δ.Σ του Δήμου Λευκιμμαίων τρεις αναγνωριστικές μελέτες για την συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων προσφερθέντων γηπέδων , για την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, ύστερα από σχετική Διακήρυξη με αριθμ. Πρωτ. 145/11-12-1995 του Συνδέσμου Καθαριότητας . Οι ως άνω μελέτες είναι:

α) Υδρογεωλογικές έρευνες του μελετητή Α. ΜΠΑΛΛΗ.

β) Οικονομική μελέτη του μελετητή Σ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ και

γ) Συμπεράσματα της κατ΄ αρχήν αξιολόγησης των χώρων του μελετητή Ι.ΦΡΑΝΤΖΗ.
Από αυτές ανευρέθη μόνον η πρώτη.

Σημειωτέον ότι ο εντοπισμός γηπέδων μέσω διακήρυξης δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις , της 49541/1424/1986 ΚΥΑ και δεν έγινε ούτε κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 8 αυτής.

5. Με τις νεώτερες αυτές μελέτες ( ενότητα Α 2 ,3 και 4 του κειμένου ) και διαδικασίες, όσον αφορά την Νότια Κέρκυρα ,απεκλείσθη η προταθείσα , κατά τα ανωτέρω θέση ¨Νεοχώρι¨ για την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας και προετάθη τελικά η θέση ¨Μισοράχια¨ του Δήμου Λευκιμμαίων.

6. Εξ΄ άλλου το Συμβούλιο της Επικρατείας , με την με αριθμ. Στε 2499/1999 Ε΄ Τμήμα απόφασή του κηρύσσει παράνομη την πράξη Προέγκρισης Χωροθέτησης για τον ΧΥΤΑ Βόρειας Κέρκυρας με Αριθμ. Πρωτ. 641/27-11-1995 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους κατωτέρω λόγους :.

α) Πρώτον δεν είχε προηγηθεί Εθνικός Σχεδιασμός

β) Δεύτερον , ο Περιφερειακός Σχεδιασμός δεν έγινε σύμφωνα με τις τασσόμενες διαδικασίες . Ειδικότερα η μελέτη της πρώτης φάσης (ενότητα Α1 του κειμένου έγινε από το Νομαρχιακό Ταμείο Κέρκυρας και όχι από τις αρχές που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρ. 8 της 49541/1986 ΚΥΑ και

γ) Η μελέτη της Δεύτερης Φάσης δεν έγινε βάσει των επιλεγέντων στην πρώτη φάση χώρων , αλλά εξέτασε την καταλληλότητα άλλων χώρων . Εξ άλλου αμφότερες οι μελέτες δεν ενεκρίθησαν με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη , όπως επιτάσσουν οι διατάξεις των παρ. 5α και 9 του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ /1986.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η ακύρωσης της σχετικής πράξης έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων ( για τον ΧΥΤΑ Βόρειας Κέρκυρας ) ως βασιζόμενη στην παράνομη Προέγκριση Χωροθέτησης .

7. Όλοι οι παραπάνω λόγοι , α, β και γ της ενότητας Α 6 του κειμένου έχουν απόλυτη εφαρμογή και για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, για τον οποίο εκδόθηκαν , στα πλαίσια του πρώτου επίσης Νομαρχιακού Σχεδιασμού , οι ακόλουθες πράξεις :
1α. Προέγκριση Χωροθέτησης με αρ. πρωτ. 6391/29-0—1998 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Και 1β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) με αριθμ. Πρωτ.7293/09-08-99 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η πρώτη και η δεύτερη φάση του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού , όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας , διεκπεραιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1990 (ανάθεση της μελέτης της Α’ φάσης (ενότητα Α1 του κειμένου) ) μέχρι τις 07-01-1998 (κοινοποίηση της Απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επιλογή του βέλτιστου γηπέδου με αριθμ. πρωτ. Οικ.59/07-01-1998) και ως εκ τούτου ισχύουν αντιστοίχως προς τα στοιχεία των παραγράφων Α. 6α ,β και γ του κειμένου τα ακόλουθα :

α1. Κατά την χρονική αυτή περίοδο δεν προηγήθη Εθνικός Σχεδιασμός ( ΕΣΔΑ) , αφού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 5 της ΗΠ 50910/2727/16 Δεκ. 2003 ΚΥΑ το ΕΣΔΑ εγκρίνεται για πρώτη φορά με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 17 της ως άνω ΚΥΑ. Η απαίτηση να προηγείται το ΠΕΣΔΑ των Νομαρχιακών Σχεδιασμών προκύπτει εθυέως από τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 άρθρου 8 της ΚΥΑ 49541 /1986 και της παρ. 1 του άρθρ. 9 της 69728/1996 ΚΥΑ η οποία αντικαθιστά την πρώτη και οι οποίες εξειδικεύουν το άρθρο 12 του Ν. 1650/1986. Ισχύουν συνεπώς για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας όλα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα Α 6α του κειμένου.

β1. Επειδή η μελέτη της πρώτης φάσης είναι κοινή για όλους τους χώρους Διάθεσης της Νήσου Κέρκυρας , ισχύουν συνεπώς και για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας όλα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα Α. 6β του κειμένου . και

γ1. Σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω (ενότητα Α. 1 έως 6 του κειμένου) η μελέτη της Β’ φάσης δεν έγινε βάσει του επιλεγέντος στην πρώτη φάση χώρου, αλλά εξέτασε την καταλληλότητα άλλων χώρων. Την τελικά επιλεγείσα θέση (Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων) υιοθέτησε σαν χώρο εγκαταστάσεως του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας η αναφερόμενη ανωτέρω (ενότητα Α. 7.1 του κειμένου) πράξη Προέγκρισης Χωροθέτησης.

Υπό τα δεδομένα αυτά , η τελευταία αυτή πράξη ,είναι παράνομη , διότι παραβιάστηκαν πολλαπλώς βασικές διατάξεις της νομοθεσίας , που αφορούν τον Νομαρχιακό Σχεδιασμό. Σημειωτέον ότι με την τελευταία αυτή πράξη , ολοκληρώνεται , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της 69728/824/16 Μαΐου 1996 ΚΥΑ ο Νομαρχιακός Σχεδιασμός. Συνεπώς πρέπει να ακυρωθεί η πράξη ¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων¨ (ΕΠΟ) και για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , ως βασιζόμενη σε παράνομη Προέγκριση Χωροθέτησης .

8. Οι δύο φάσεις του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού, όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , διεκπεραιώθηκαν κατά το διάστημα από το 1990 έως την 07-01-1998 (ενότητα Α 7 του κειμένου) , χρονική δηλαδή περίοδο κατά την οποία ίσχυσαν δύο διαφορετικά πλαίσια Σχεδιασμού . Συγκεκριμένα του πλαισίου που καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της 49541/1424/1986 ΚΥΑ και του πλαισίου που καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 της 69728/824/ 16 Μαΐου ΚΥΑ η οποία αντικατέστησε την πρώτη. Επειδή με την περίπτωση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, δεν έχουν εφαρμογή οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19 της δεύτερης ΚΥΑ /96 (δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 19 περιπτ. Ζ i και ii εξ αυτού) θα έπρεπε μετά την 17 Μαΐου 1996 ο Σχεδιασμός και των δύο φάσεων, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ,να επαναληφθεί από μηδενική βάση , στηριζόμενος στις σχετικές διατάξεις της νέας ΚΥΑ /96. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και συνεπώς η ΑΠΟ για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι και εξ΄ αυτού του λόγου παράνομη και συνεπώς ακυρωτέα .

Β ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1. Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας και προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας , μετά την έκδοση της απόφασης ΣτΕ 2498/1999 Ε’ τμ. του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενότητα Α1 Έως 7 του κειμένου) με την οποία το ΣτΕ κήρυττε πολλαπλά παράνομες τις βασικές πράξεις και ενέργειες του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού , και εκλαμβάνοντας την ως άνω απόφαση στην γενίκευσή της , θεωρώντας δηλαδή ότι όλες οι ομοειδείς , προς την απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Βόρειας Κέρκυρας , αποφάσεις είναι για τους ίδιους λόγους επίσης παράνομες και ακυρωτέες , αποφάσισε να συντάξει νέο Νομαρχιακό Σχεδιασμό , σύμφωνα με τις διατάξεις της 69728/824/1996 ΚΥΑ, από μηδενική βάση.
Για τον σκοπό αυτό ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ( τμήμα Περιβάλλοντος ) την μελέτη με τίτλο ¨ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας ¨ . Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 1 ΙΙΙ .Α της ως άνω ΚΥΑ /96.

2. Παραδόξως και σε αντίθεση με τα εκτεθέντα στην ενότητα Α του κειμένου η ως άνω μελέτη , κατά την εκπόνηση του πρώτου σταδίου , υιοθετεί ως δεδομένο , από ζητούμενο , το γήπεδο στη θέση ¨Μισοράχια¨ του Δήμου Λευκιμμαίων , για την Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας . Θεωρεί ακόμη ως νόμιμη και έγκυρη την απόφαση (ΕΠΟ) για τον ίδιο ΧΥΤΑ . Πράγματι στον Πίνακα 3,3 ( Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΧΥΤΑ Γ ΄ Διαχειριστικής Ενότητας) του τόμου Ι της μελέτης θεωρούνται ως δεδομένες η προέγκριση Χωροθέτησης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού . Στην ενότητα 5.10 (Διάθεση Απορριμμάτων ) του τόμου ΙΙΙ της μελέτης , αναφέρεται σχετικά με τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ότι το έργο είναι στη φάση της προμελέτης και των τευχών Δημοπράτησης και ότι το έργο έχει προγραμματισθεί να γίνει στη θέση ¨Μισοράχια¨ Λευκίμμης. Στην ενότητα 9.7.3 ( ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ) περιγράφεται το έργο και γίνονται αποδεκτά τα ¨Μισοράχια¨ του Δήμου Λευκιμμαίων ως θέση του γηπέδου και παραθέτονται στοιχεία σχεδιασμού του ΧΥΤΑ. Τέλος στην ενότητα 11.6.2 του τόμου ΙΙΙ της μελέτης παραθέτονται στοιχεία προϋπολογισμού, κόστους της επένδυσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Σημειωτέον ότι το περιεχόμενο του πρώτου σταδίου ( πλαίσιο σχεδιασμού ) δεν προβλέπει τον εντοπισμό γηπέδων για την Χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ( παρ. 1 ΙΙΙ Α 1α του άρθρου 9 της ΚΥΑ /96 και παρ. 3 .1 της 113944/1997 ΚΥΑ).
Κατά συνέπεια η μελέτη του πρώτου σταδίου του δεύτερου Νομαρχιακού Σχεδιασμού εξακολουθεί για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας να συμπεριλαμβάνει παράνομες πράξεις της Διοίκησης για τις οποίες μάλιστα υπάρχει δεδικασμένο (σχετική απόφαση ΣτE ).

3. Το Νομαρχιακό συμβούλιο κατά την 20η συνεδρίασή του με ημερομηνία 05-12-2000 αποδέχεται κατ΄ αρχήν την μελέτη του πρώτου σταδίου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου με εξαίρεση τις προτεινόμενες θέσεις για την χωροθέτηση των ΧΥΤΑ.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην έν λόγω απόφαση ότι ¨Αποδέχεται την κατασκευή ενός ΧΥΤΑ ανά διαχειριστική ενότητα σε θέσεις που θα καθορίσει μεταγενέστερη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου , σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής¨ Με την απόφασή του αυτή το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποκαθιστά την νομιμότητα .

4. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 1 ΙΙΙ Α του άρθρου 9 της 69728/1996 ΚΥΑ για το πρώτο στάδιο σχεδιασμού ( πλαίσιο σχεδιασμού ) φορέας σχεδιασμού είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε περίπτωση αδυναμίας της η οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση που φορέας σχεδιασμού είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ,η μελέτη καταρτίζεται μετά από εισήγηση του οικείου Νομάρχη , ο οποίος ζητά προηγουμένως τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλων ενδεχομένως αρμοδίων φορέων και εγκρίνεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου μετά από προηγούμενη γνώμη της τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ( ΤΕΔΚ ) του Νομού . ( παρ. 1 ΙΙΙ Α 1, β ).
Στην προκειμένη περίπτωση παραβιάστηκε πολλαπλά η διαδικασία , επειδή ως φορέας σχεδιασμού εμφανίζεται ο Σύνδεσμος Καθαριότητας αντί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς την απαραίτητη εισήγηση του οικείου Νομάρχη , και επειδή το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη χωρίς την προβλεπόμενη γνώμη της ΤΕΔΚ .

5. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου συνέταξε το δεύτερο στάδιο ( κυρίως μελέτη) της μελέτης του ¨Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας¨ το έτος 2002 . Η μελέτη αυτή σε ότι αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας αγνοεί την προαναφερθείσα στην ενότητα 4 του κειμένου απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου , όσον αφορά την θέση του εν λόγω ΧΥΤΑ και εξακολουθεί να παραθέτει ως έγκυρες τις αποφάσεις ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού, όπως εμφανίζονται στην ενότητα Α .7 του κειμένου. Το περιεχόμενο της μελέτης όσον αφορά τα στοιχεία αυτά είναι προφανώς άκυρο.

6. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο κατά την 5η συνεδρίασή του στις 19/02/2002 ενέκρινε το δεύτερο στάδιο του σχεδιασμού με την σχετική απόφασή του με αρ. πρωτ. 1-5/2002. Για την Γ’ Διαχειριστική ενότητα εγκρίνει μεταξύ άλλων την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Με την δεύτερη αυτή απόφασή του το Νομαρχιακό Συμβούλιο και Σύμφωνα με την εισήγηση του βοηθού Νομάρχη, εγκρίνει το γήπεδο στη θέση ¨Μισοράχια¨ του Δήμου Λευκιμμαίων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , καθώς και τις σχετικές ως άνω αποφάσεις ¨Προέγκριση Χωροθέτησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων¨ ( ΕΠΟ ). του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού , για το ίδιο έργο, με συνέπεια η απόφασή του αυτή να είναι παράνομη , τουλάχιστον όσον αφορά την Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

7. Η κυρίως μελέτη του δεύτερου σταδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου , εκτός των άλλων δεν προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της παρ. 1 ΙΙΙ Α 2α του άρθρου 9 της 69728/824/1996 ΚΥΑ και στις προδιαγραφές της παρ. 3.2 του άρθρου 5 της 113944/1997 ΚΥΑ. Συγκεκριμένα καταστρατηγεί τις διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Σύμφωνα εξ άλλου , με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 ΙΙΙ Α . 2 . β του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ /96 οι χώροι που τελικά υποδεικνύονται , από την κυρίως μελέτη , εγκρίνονται ως κατάλληλοι με την ακόλουθη διαδικασία : Εφ΄ όσον ο φορέας για την κατάρτιση της εν λόγω μελέτης είναι ο Σύνδεσμος , η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τους εγκρίνει ως κατάλληλους ,εφ όσον προηγηθεί σχετική εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτό , σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 9.
Παρόμοια διαδικασία δεν ακολουθήθηκε στα πλαίσια του δεύτερου σταδίου του δεύτερου Νομαρχιακού Σχεδιασμού , τουλάχιστον όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα η έγκριση του γηπέδου δεν έγινε με απόφαση του οικείου Νομάρχη και δεν προηγήθηκε εισήγηση της Γνωμοδοτικής επιτροπής . Τέλος η σχετική απόφαση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ με την οποία ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός ( παρ. 1 ΙΙΙ Β του άρθρου 9 της ίδιας ΚΥΑ/96 ) και η σχετική απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ( ΕΠΟ ) με την οποία ολοκληρώνεται η χωροθέτηση του έργου , δεν ενεκρίθησαν με μεταγενέστερες αποφάσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπουν τα άρθρα 6, 8 , 9 της 69269/5387/1990 ΚΥΑ, όπως θα έπρεπε.

Από τα δεδομένα αυτά (ενότητες Β 1 έως 8 του κειμένου) προκύπτει ότι όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, ο δεύτερος Νομαρχιακός Σχεδιασμός όχι μόνο δεν θεράπευσε τις πολλαπλές παραβιάσεις των παρατεθεισών διατάξεων της νομοθεσίας , αλλά αντιθέτως επισώρευσε πρόσθετες . Κατά συνέπεια η απόφαση ( ΕΠΟ ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι εξακολουθητικά πολλαπλά παράνομη αφ ΄εαυτής , ως βασιζόμενη σε προγενέστερες παράνομες αποφάσεις , πέραν του καταλυτικού γεγονότος ότι είναι και τυπικά άκυρη μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 .

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( ΠΕΣΔΑ)

1. Με την με αριθμ. Πρωτ. 8532/28-7-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα την ¨Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ¨ καθορίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα , σχετικά με τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας :.
Στην ενότητα Ε (β) (Έργα Τελικής Διάθεσης Α.Σ.Α. ) προβλέπεται η ¨ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ¨ στη θέση ¨Μισοράχια¨ του Δήμου Λευκιμμαίων , ως έργου τελικής διάθεσης των μη αξιοποιουμένων Αστικών Στερεών Αποβλήτων , καθώς και των υπολειμμάτων που προέρχονται από την διαδικασία αξιοποίησής τους .

2. Η σχετική εξ άλλου , μελέτη ¨Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ¨ του Μελετητή Θ. Στυλιανάκη & Σία Ε.Ε. (Ιανουάριος 2006) στην ενότητα 7. 1. 2. 1. (Νομαρχιακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) αναφέρει ότι ¨είναι χωροθετημένος ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων¨. Εξ άλλου στην παρ. 7. 3. 1. 2 ( Ν. Κέρκυρας ) της ενότητας 7. 3 (Προτεινόμενα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ) προτείνεται σχετικά με τους ΧΥΤΑ η ¨ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ¨.

3. Όλα όσα αναγράφονται σχετικά με τον σχεδιασμό και την Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στην ως άνω μελέτη και απόφαση έγκρισης της είναι εσφαλμένα , σύμφωνα με τα στοιχεία των ενοτήτων Α και Β του κειμένου και πρέπει να ακυρωθούν γιατί στηρίζονται σε παράνομες και ακυρωτέες προγενέστερες πράξεις και αποφάσεις.

Για τον λόγο επιβάλλεται άμεσα τροποποίηση του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ τουλάχιστον όσον αφορά την Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας . Συμπληρωματικά και κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω ( ενότητες Α,Β, Γ του κειμένου ) , εφ όσον ο Σύνδεσμος Διαχείρισης εξακολουθεί να υποστηρίξει την πρόταση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για δημιουργία δεύτερου διάσπαρτου ΧΥΤΑ στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας εντός της ενιαίας πλέον ,σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ , διαχειριστικής ενότητας του Νομού Κέρκυρας , τότε θα πρέπει να προχωρήσει σε προκαταρκτική Περιβαλλοντική Έγκριση και Αξιολόγηση του γηπέδου και ακολούθως σε σχετική απόφαση (ΕΠΟ) , όπως και για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης του προγράμματος , σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις. Τις σχετικές μελέτες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό αναλυτικά τις αναφέρουμε στο δ σχετικό του παρόντος εγγράφου μας.

Δ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ


Όσον αφορά το κρίσιμο και ουσιαστικότερο ζήτημα της πληρότητας και αρτιότητας των μελετών που υπεβλήθησαν κατά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των δύο φάσεων η σταδίων και των αποφάσεων ¨ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ¨και (ΕΠΟ) ,για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ο συστηματικός έλεγχος τους αποδεικνύει ότι καταστρατηγούν κατάφορα τους βασικούς όρους των σχετικών προδιαγραφών , όπως επιφυλασόμεθα να καταδείξουμε διεξοδικά , εφ όσον αυτό χρειαστεί.

Επίσης κατά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων Χωροθέτησης του έργου ( Προέγκρισης Χωροθέτησης και ΕΠΟ ) παραβιάσθηκαν , επίσης πολλαπλώς οι σχετικές διαδικασίες του νόμου (π.χ συμμετοχικές διαδικασίες ) με αποτέλεσμα η εν λόγω απόφαση (ΕΠΟ) και εξ αυτού του λόγου να είναι και ακυρωτέα και ανυπόστατη.

Τέλος τυπικά αναφέρουμε ότι η περί ου ο λόγος απόφαση ΕΠΟ, για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας έχει ημερομηνία λήξης της ισχύος της την 31-12-2009 .