ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

ΕΞΩΔΙΚΟ‏

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
( Με διαμαρτυρία και επιφύλαξη δικαιωμάτων)

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ « ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ » 21η Μαρτίου Μελίκια 49080 Λευκίμμης ( Μέγαρο Φ.Ε.Λ. )
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Λευκίμμης 252 49080 Λευκίμμη
3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣIΜΟΥ (Συνταξιούχος)
4. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ( Ελ. Επαγγελματίας)
5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( Μέλος του ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ )
6. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( Δημοτικός Σύμβουλος , μέλος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ενάντια στον ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας )
7. ΚΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ( Συνταξιούχος Γεωπόνος )
8. ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ ( Καθηγητής Σωματικής Αγωγής Πρόεδρος ΕΚΑΟΚ ΛΑΟΔΑΜΑΣ )
9. ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ζωγράφος τεχνικός εργ/μηχανών)
10. ΚΟΝΟΦΑΟΥ –ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ( Συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ)
11. ΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Φαρμακοποιός )
12. ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ( Μουσικοσυνθέτης )
13. ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ (Νομαρχιακός Σύμβουλος μέλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ενάντια στον ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας) ,
14. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛ. (Ελ. Επαγγελματίας)

ΠΡΟΣ

1. Νομάρχη Κέρκυρας
2. Δ/νση Χωροταξίας και περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
3. Πρόεδρο Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ν. Κερκύρας
4. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
6. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων
7. Κ. Εισαγγελέα Κέρκυρας
8. Κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

Σε σχέση με την Χορήγηση Αδείας Υγειονομικής Ταφής ( Άδεια Διάθεσης ) Αποβλήτων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας και ειδικότερα με το ζήτημα των Περιβαλλοντικών όρων ισχύουν τα ακόλουθα :
Σελίς 1

Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .
1. O N.1650/86 ( Για την προστασία του περιβάλλοντος ) (ΦΕΚ Α 160/16 Οκτ.1986) στο άρθρο 4 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 γ του Ν.3010/2002 αναφέρει ότι « Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας »
Εξιδικεύοντας τα παραπάνω στο άρθρο 8 ( όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων )(παρ. 2α) η με αριθ. ΗΠ 50910/2727/16 Δεκ. 2003 ΚΥΑ ( μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ) ( ΦΕΚ Β 1909 22 Δεκ. 2003 ) αναφέρει ότι για την διάθεση , αξιοποίηση προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων απαιτείται « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986 , όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3010/2002 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους» και συνεχίζει ότι « Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων , αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της προβλεπομένης στο επόμενο εδάφιο (β) άδείας διάθεσης» .
2. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 5 της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ 15393/2332/5 Αυγ. 2002 Κ.Υ.Α (κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορία ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 του Ν. 3010/2002) (ΦΕΚ Β 1022/5 Αυγ. 2002 ) ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας περιλαμβάνεται στα έργα και τις δραστηριότητες της ομάδας 4 του άρθρου 3 της ίδιας ΚΥΑ και κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α , ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του άρθρου
4 αυτής , ( με κωδικό 4.4 του Παραρτήματος ) , σαν ΧΥΤΑ ο οποίος εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο του αριθμού των 200.000 .
3. Το Παράρτημα II του ίδιου άρθρου , συμπεριλαμβάνει τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στον κωδικό 5.4 σαν έργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 του άρθρου 4 της ίδιας ΚΥΑ ,και σαν ΧΥΤΑ που δέχεται ποσότητα στερεών αποβλήτων άνω των δέκα τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων. Πράγματι Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ικανοποιεί και τους δύο διαζευκτικά τιθέμενους όρους επειδή σύμφωνα με την Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων με αριθ. πρωτ. 7293/ 4 Αυγ. 1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα λειτουργήσει για 20 τουλάχιστον χρόνια και θα δέχεται 17,3 τόνους την ημέρα απορριμμάτων την χειμερινή περίοδο και 53,6 την θερινή. ( Κεφ. Δ, 1.2 )
4. Με τα αναφερόμενα στις ενότητες Α2 και Α3 του ανά χείρας παρόντος κειμένου αποσκοπείτε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61 το Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης » και του άρθρου 1 ( παρ. 6 ) της οδηγίας 97/11 EK του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων « περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της ίδιας , ως άνω, ΚΥΑ. ( ΗΠ 15393/2002 )
5. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ( μεταβατικές διατάξεις ) ( παρ. 1 ) της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ 11014/703/Φ104/14 Μαρτίου 2003 ( Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ ) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ )
Σελίς 2

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002) (ΦΕΚ Β 332/20 Μαρτ. 2002) «Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393-2332/2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022 ) η χορηγηθείσα σ’ αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων , ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ,επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης , το αργότερο μέχρι της 30-09-2007 , με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας » .
Επειδή για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ισχύουν τα ακόλουθα :
α) Κατά την ημερομηνία 20 Μαρτίου 2003 , έναρξη ισχύος της άνω ΚΥΑ
( άρθρο 18 ) ήταν υφιστάμενο έργο
β) Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. ΗΠ 15393/2002 ΚΥΑ ( ενότητα Α3 του κειμένου) . και
γ) Δεν υπόκειται στις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 ( πεδίο εφαρμογής ) της ίδιας ΚΥΑ , ούτε στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2 (παρ. 6 στ΄) του Ν. 3010/2002 ,ούτε στις διατάξεις του άρθρου 5 (εξαιρέσεις) της ΗΠ 11014/2003 ,ούτε σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .
θα πρέπει κατά συνέπεια , η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας Απόφαση Περιβαλλοντικών ΄Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αριθμ. Πρωτ. 7239/ 9 Αυγούστου 1999 , ασχέτως καθεστώτος νομιμότητας αυτής καθ’ εαυτής της απόφασης , να έχει επανεξεταστεί το αργότερο μέχρι τις 30-09-2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας.
6. Επειδή παρόμοια επανεξέταση δεν έλαβε χώρα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30-09-2007 , αλλά ούτε και εκπρόθεσμα ισχύουν με βάση τα παραπάνω τα εξής.
α) Η εν λόγω απόφαση έπαψε να ισχύει μετά τις 30-09-2007.
β) Με βάση το γεγονός αυτό ( α ) , όλες οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται κατά περίπτωση , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , για την πραγματοποίηση του έργου οι οποίες έλαβαν χώρα μετά τις 30-09-2007 είναι άκυρες (άρθρ. 4 του Ν. 1850/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2 παρ. 1γ του Ν. 3010/2002). (Ιδέ ενότητα Α1 του κειμένου.)
γ) Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος αίτημα συνοδευόμενο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ,για επανέκδοση της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων , σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 αυτού και σύμφωνα με το άρθρ.7 της ΗΠ11014/2003 και όχι αίτημα επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρ.13 ( παρ.3) της ίδιας απόφασης.
δ) Το περιεχόμενο της νέας Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων , σύμφωνα με το άρθρ. 12 της ΗΠ 11014/2003 , εκτός από τα στοιχεία της παρ. 1 του ως άνω άρθρ.θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ως έργου που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 5 της ΗΠ 15393/2002 ΚΥΑ. Οφείλει δηλαδή να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής ,για τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 16 της ως άνω απόφασης και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων
Σελίς 3,

τεχνικών, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι (παρ. 6) του άρθρ. 16 της ίδιας απόφασης κ.α.
ε) Επειδή η απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με αριθμ. Πρωτ. 639/29-09-1998 είχε 5ετή ασχύ και έπαψε να ισχύει από τις 29-09-2003 και επειδή το έργο , σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα δεν είναι νομίμως υφιστάμενο (εκ του λόγου ότι η κατασκευή του έλαβε χώρα μετά τις 30-09-2007 σε χρονική δηλαδή περίοδο κατά την οποία το έργο στερείται περιβαλλοντικών όρων ), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης , σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3010/2002
7. Οι περιβαλλοντικοί όροι ( ΠΠΕΑ & ΑΠΟ ), για έργα και δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εκδίδονται για γήπεδα που προκύπτουν ως βέλτιστη επιλογή μέσα από τις διαδικασίες Σχεδιασμού όπως προβλέπει το άρθρ. 12 του Ν. 1650/86 . Οι αρμόδιοι δηλαδή πρέπει να εξετάσουν, κατά πόσον το γήπεδο στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων έχει πράγματι προκύψει ως η βέλτιστη επιλογή στην Νότια Κέρκυρα , για την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ μέσα από έγκυρες και αδιάβλητες διαδικασίες του σχεδιασμού . Επειδή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όπως επιφυλασσόμεθα να σας αποδείξουμε , εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης , οφείλει να ολοκληρώσει τον περιφερειακό σχεδιασμό, κατ’ ελάχιστον, όσον αφορά τον εντοπισμό του βέλτιστου γηπέδου στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας για την χωροθέτηση του προβλεπόμενου ΧΥΤΑ.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , οφείλει επίσης να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ήδη ισχύοντα Περιφερειακού Σχεδιασμού , καταργώντας κατ’ ελάχιστον, ως αυθαίρετη , την υποδεικνυόμενη θέση του ΧΥΤΑ στα Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων , σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρ. 6 ( παρ. 6) της ΗΠ 50910/2727/2003.

Β ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Η Διεύθυνση περιβάλλοντος και χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ως κατ’ εξοχήν αρμόδια εισηγητική υπηρεσία προς τον αδειοδοτόντα οικείο Νομάρχη Κερκύρας , προέβη στην έκδοση του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 8011/14 Μαΐου 2009 εγγράφου της με θέμα “ την χορήγηση αδείας υγειονομικής ταφής (άδεια διάθεσης ) αποβλήτων “ με αποδέκτη τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας .
Στο έγγραφό της αυτό η Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος καταλήγει, παρά το γεγονός ότι κάνει χρήση του ίδιου νομικού πλαισίου, στα εξής εσφαλμένα συμπεράσματα:
α). Στο τελευταίο εδάφιο της απόφασης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λήγει στις 31/12/2009 , ημερομηνία που προβλέπει η ίδια απόφαση ( ενότητα Στ΄) και
β). Στο ίδιο εδάφιο καταλήγει ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης , θα πρέπει πριν από την αδειοδότηση του έργου να προχωρήσει σε αναθεώρηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο πρώτος ισχυρισμός (α) έρχεται σε κατάφορη αντίθεση και καταστρατηγεί το περιεχόμενο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 της 11014/2003 ΚΥΑ. (ενότητα Α 5 του κειμένου ). Σύμφωνα με αυτό προκύπτει ευθέως , ότι επειδή η προβαλλόμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων , για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , δεν
Σελίς 4

επανεξετάσθηκε εμπρόθεσμα , παύει η ισχύς της μετά την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας , η οποία έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007. Εφ’ όσον δεν υπάρχει πλέον σε ισχύ Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων , ο αρμόδιος φορέας , οφείλει να επισπεύσει την διαδικασία επανέκδοσής της σύμφωνα με τις διατάξεις της 11014/2003 ΚΥΑ και όχι να τους αναθεωρήσει όπως επίσης εσφαλμένα και κατά λογική συνεπαγωγή του ισχυρισμού της (Β 1α) διατυπώνει στον δεύτερο ισχυρισμό της (Β 1β) η αρμόδια εισηγητική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(και με επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας )

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως προβούν στην εξέταση των αναφερομένων και όπως :
1. H αρμόδια εισηγητική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας επαναλάβει ορθά τους ισχυρισμούς της όπως τους διατυπώνει στο τελευταίο εδάφιο του συνημμένου εγγράφου της με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ 8011/14-05-2009 σχετικά με τα απαιτούμενα στοιχεία για την αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ν. Κερκύρας, τα οποία έχουν σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους , σύμφωνα με τις διατάξεις της 15392/2002 ΚΥΑ και 11014/2003 ΚΥΑ και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μας.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ο Γενικός
Γραμματέας να προβούν σε έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας , σύμφωνα με το άρθρο 7 της 11014/2003 ΚΥΑ και όχι σε αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της ίδιας απόφασης , σύμφωνα με τα προαναφερόμενά μας .
3. Ο οικείος Νομάρχης να μην προβεί σε αδειοδότηση του έργου εφόσον δεν του προσκομισθεί , μεταξύ των άλλων και νέα απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 7 της 11014/2003 ΚΥΑ και σύμφωνα με τα προαναφερόμενά μας .
4. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας , εφ΄εξής να συμμορφώνεται με τον νόμο και να ακολουθεί τις απορρέουσες από αυτόν διαδικασίες , όσον αφορά το ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας και ειδικότερα στην παρούσα φάση να ακολουθήσει αυστηρά τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ν.Κέρκυρας.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να κινηθούμε δικαστικά και να πράξουμε τα νόμιμα ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον στα αρμόδια ποινικά και διοικητικά δικαστήρια. Με την παρούσα επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ 8011/14-05/2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας , Γενική Δ/νση , ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ,
Σελίς 5

Τμήμα Περιβάλλοντος .
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομότυπα την παρούσα προς , αυτούς που απευθύνεται , προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Λευκίμμη , 26-05-2009

Οι Εξώδικοι Δηλούντες .


«ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
Σχόλια:


Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πολιτών και φορέων της Λευκίμμης με την οποία καλούμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και να ενεργήσουν σύμφωνα με τον Νόμο προκειμένου να εκδοθεί η αιτούμενη Άδεια Υγειονομικής Ταφής ( Άδεια Διάθεσης ) Απορριμμάτων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας η να απορριφθεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση αυτή αποτελεί η έκδοση νέας απόφασης “ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων” , αφού η παλιά εκτός του γεγονότος ότι ήταν πολλαπλά παράνομη αφ΄ εαυτής , έπαψε και τυπικά να ισχύει μετά την άπρακτη εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας της 30 Σεπτεμβρίου 2007 μέχρι την οποία όφειλαν οι αρμόδιοι να την επανεξετάσουν , σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Νόμου.
Το παραπάνω γεγονός προκύπτει επειδή ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας συγκαταλέγεται στα έργα για τα οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του στο περιβάλλον. Οφείλει δηλαδή η νέα απόφαση να περιλάβει μεταξύ των άλλων και τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής για πάρα πολλές ρυπαντικές ουσίες και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως ορίζονται από το Νόμο.
Τα παραπάνω τα επιβάλλει με κατευθυντήριες οδηγίες της η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οποίες συμμορφώθηκε το Ελληνικό Κράτος και τις ενσωμάτωσε στην Ελληνική νομοθεσία.
Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα καταληκτικά δεδομένα οφείλουν να τα σεβαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αδειοδότηση του έργου και ειδικότερα ο ίδιος ο Νομάρχης ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για να υπογράψει την Άδεια.
Με βάση τα παραπάνω και αν αναλογισθούμε ότι η προέγκριση Χωροθέτησης που αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας έχει λήξη από το 2003 και ότι το γήπεδο στα Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων , στο οποίο χωροθετείται ο ΧΥΤΑ δεν έχει προκύψει σαν βέλτιστη επιλογή , ύστερα από νόμιμο και αδιάβλητο Σχεδιασμό , όπως ο Νόμος ορίζει , τεκμαίρετε ότι η αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι θεσμικά ανέφικτη .
Όλα τα παραπάνω έχουν αναλυτικά τεθεί υπόψη του Νομάρχη κ. Στέφανου Πουλημένου και της κ. Μερώπης Υδραίου καθώς και των αρμόδιων εισηγητικών υπηρεσιών της Νομαρχίας αναλυτικά από τον κ. Σπύρο Κουρή Αρχιτέκτονα – Χωροτάκτη από τον Μάρτιο μήνα . Ο κ. Σπύρος Κουρής υπέβαλε και σχετικό υπόμνημα στην Νομαρχία και στον Σύνδεσμο Καθαριότητας με βάση το οποίο συνετάγει η ΕΞΩΔΙΚΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μας
Την διαμαρτυρία μας αυτή την συνυπογράφουν και 450 κάτοικοι της Λευκίμμης.

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ