ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Η ΕΕ αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για δύο υποθέσεις στις οποίες η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση

"Περιμένουμε και για το
ΤΕΜΠΛΟΝΙ & ΛΕΥΚΙΜΜΗ"Βρυξέλλες - Ειδικότερα, στην πρώτη υπόθεση η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας αποστέλλοντας μια πρώτη γραπτή προειδοποίηση, διότι η χώρα μας «δεν δημιούργησε την απαιτούμενη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε 12 κωμοπόλεις και πόλεις, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αυτή την παράλειψη».

Όπως σημειώνει η Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή της, αν η Ελλάδα δεν επανορθώσει την κατάσταση γρήγορα, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η επιβολή προστίμου. Βάσει της κοινοτικής οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, οι οικισμοί (κωμοπόλεις και πόλεις) άνω των 15.000 κατοίκων υποχρεούνται να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης για τη συλλογή των λυμάτων τους και για τη δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία τους με σκοπό την απομάκρυνση των ρύπων πριν την απόρριψή τους στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά. Η προθεσμία για τη θέση σε λειτουργία της υποδομής αυτής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Στην προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα παραβίασε την οδηγία, διότι 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα, δεν διέθεταν τα αναγκαία δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, ένδεκα από τους εν λόγω οικισμούς συμμορφώθηκαν, ενώ άλλοι δώδεκα εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τους κανόνες. Σε πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη) τα έργα κατασκευής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2013.

Η Επιτροπή θεωρεί το χρονικό αυτό διάστημα υπερβολικό. Σε άλλους έξι οικισμούς (Μάλλια, Λιτόχωρο, Έδεσσα, Χρυσούπολη, Λευκίμμη και Μέγαρα) τα έργα κατασκευής βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη.

Στην Τρίπολη, η υποδομή ολοκληρώθηκε, αλλά προς το παρόν δεν διατίθενται αποτελέσματα δειγματοληψίας, που να καταδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απουσία επεξεργασίας στους εν λόγω οικισμούς σημαίνει ότι η υγεία των κατοίκων τίθεται σε κίνδυνο διότι ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς.

Τα ανεπεξέργαστα λύματα περιέχουν επίσης συστατικά, όπως το άζωτο και ο φώσφορος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκιών τα οποία καταπνίγουν τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας διασφάλισης της ευημερίας της τουριστικής βιομηχανίας.

Στην δεύτερη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση σχετικά με την ακατάλληλη λειτουργία του νέου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Φυλή της Δυτικής Αττικής, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Λόγω των ελλείψεών του, οι αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στο χώρο υγειονομικής ταφής την απαιτούμενη άδεια.

Οι τέσσερις επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν, από τις αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές, από τον Οκτώβριο του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2008 αποκάλυψαν αρκετά τρέχοντα λειτουργικά προβλήματα. Πρόκειται για τα απόβλητα τα οποία δεν καλύπτονται κατάλληλα στον χώρο υγειονομικής ταφής, την έλλειψη ασφάλειας στον χώρο - γεγονός που επιτρέπει την πρόσβαση σε ανθρώπους και ζώα, την απουσία δικτύου συλλογής υδάτων και τον κίνδυνο πυρκαγιών και ολισθήσεων των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κατάσταση αυτή παραβιάζει πολλές διατάξεις της οδηγίας του 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η οποία θεσπίζει απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και της οδηγίας - πλαισίου περί αποβλήτων, η οποία θεσπίζει τους βασικούς κανόνες και τις κατευθυντήριες αρχές για την διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πηγή: CorfuNews

Σχετικά άρθρα:
Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για λύματα και στερεά απόβλητα