ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007

Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έργα

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ


I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α)ΕΠΑΦΗΣ: Σύνδεσμος Καθαριότητας
και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, Υπόψη:
Σπύρος Γουναρόπουλος,
GR-491 00 Κέρκυρα. Τηλ. (26610) 47 519. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Φαξ 81 823.
I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Άλλο:
Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Περιβάλλον.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Χ.Υ.Τ.Α
Νότιας Κέρκυρας.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή
παροχής: (α) Έργα.
Σχεδιασμός και εκτέλεση.
Κύριος τόπος των έργων: Μεσοραχιά Δήμου Λευκιμμαίων Νομού Κέρκυρας
Κωδικός
NUTS GR222.
II.1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει: Τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου.
II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Η παρούσα σύμβαση
περιλαμβάνει την μελέτη κατασκευή ενός χώρου υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων στη θέση Μεσοραχιά του Δήμου Λευκιμμαίων, έκτασης 70 883
στρεμμάτων ο οποίος θα εξυπηρετεί τους τρεις δήμους του νοτίου
συγκροτήματος της Κέρκυρας.
II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 90121320.
II.1.6) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
(
GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι.
II.2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
II.2.1) Συνολική τελική αξία της σύμβασης/ των συμβάσεων: Αξία: 2 746
825,83
EUR.
Με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ (%): 19.


ΤΜΗΜΑ
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα
με
1. Γενικά Στοιχεία. Στάθμιση: 8.
2. Διαμόρφωση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση του χώρου. Στάθμιση: 15.
3. Διαχείρηση στραγγισμάτων. Στάθμιση: 21.
4. Διαχείρηση βιοαερίου. Στάθμιση: 15.
5. Στεγάνωση. Στάθμιση: 20.
6. Κτηριακά, έργα υποδομής, οδοποιία, εξοπλισμός. Στάθμιση: 8.
7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Στάθμιση: 13.
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση: Όχι.

ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 98/07
ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη - κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας
V.1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16.3.2007.
V.2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: 4.
V.3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, Καποδιστρίου 36, GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030) 26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
V.4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρχική εκτιμώμενη
συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία 2 764 825,83
EUR.
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία 2 746 825,83
EUR.
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19.
V.5) Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ: Όχι.


ΤΜΗΜΑ
VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


VI.1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
Ναι.
Αναφέρατε το (τα) σχέδιο(α) ή/και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο αυτό
είναι ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής 2 σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση
C(2002)4705/24-12-2002 και με τη νεα τροποποιητική απόφαση με αριθμό
C(2006)6415/01-12-2006. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται κατά 75 % από
Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους και είναι
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
VI.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:
VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Σύνδεσμος
Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου
Θεοτόκη 154,
GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail: tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030)
26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή προσφυγών: Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030) 26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
VI.4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 27.3.2007.Πηγή: dgmarket.kapatel.gr