ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008

Προσφυγή στην ΕΕ από 5 Κερκυραϊκούς Συλλόγους για τον «ΧΥΤΑ» στο Τεμπλόνι

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
προς την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΕυρο-Κοινοβούλιο
Των Οικολογικών Οργανώσεων / Σωματείων με την επωνυμία:
-ΟΙΚΟΚΕΡΚΥΡΑ –
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ –
-ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ –
-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΔΗΚEOΜΑ -
-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Προσφυγή στην Ε.Ε. κατέθεσαν 5 Κερκυραϊκές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για την οικολογική καταστροφή που δημιούργησε η κακή λειτουργία του «Χ.Υ.Τ.Α.» Τεμπλονίου της Κέρκυρας. Αυτοί είναι οι κυριότεροι από τους πολλούς λόγους:
1)Το έργο παραδόθηκε με πάρα πολλές ελλείψεις. Οι πολλές ελλείψεις επισημαίνονται σε πολλά έγγραφα διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών. Από τότε και για πολλά χρόνια: Δεν είχε ούτε ρεύμα (παρέμεινε με το εργολαβικό). Δεν είχε ολοκληρωθεί, ώστε να λειτουργεί, ο Βιολογικός Καθαρισμός. Δεν είχε άδεια λειτουργίας και λειτούργησε χωρίς αυτήν επί 5 χρόνια..
2)Δεν υπήρξε και ουδέποτε λειτούργησε το σύστημα παρακολούθησης (monitoring system) που προβλέπεται για τουλάχιστον 30 παραμέτρους και στοιχεία με κυριότερα τα εξής: Δίκτυο Γεωτρήσεων, Πρόγραμμα δειγματοληψιών, Ανάλυση δεδομένων, Παρακολούθηση ποιότητας υπογείων – επιφανειακών νερών, Βιοαερίου.
3)Το κυριότερο και πιο απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι η κατασκευή του «Χ.Υ.Τ.Α.» είχε προβλεφτεί στην θέση «Μπρεντάνου» ενώ κατασκευάστηκε στην θέση «Ακροκέφαλος»
4)Σε όλους τους δρόμους που οδηγούν στο «ΧΥΤΑ». και σε αυτούς γύρω από αυτόν δεν υπάρχει ούτε μια πινακίδα οδικής σήμανσης που αναφέρει την παρουσία του.
5)Ο «Χ.Υ.Τ.Α.», σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί 5 μόνον δήμους όπως προέβλεπε η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Δήμους Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων) αλλά έως σήμερα είναι 12 οι Δήμοι που εξυπηρετούνται
6)Στο «Χ.Υ.Τ.Α.», λειτουργεί, χωρίς να είχε προβλεφθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
7)Το μεγαλύτερο μέρος από τα στραγγίσματα διαπερνούν τα χωμάτινα τοιχώματα που περικλείουν τον «Χ.Υ.Τ.Α.» και οδηγούνται σε παρακείμενο ρέμα, ρυπαίνοντας την ευρύτερη περιοχή που περιέχει οικοσυστήματα και τον μεγαλύτερο υδροφόρο ορίζοντα που απλώνεται σε 2 δήμους (Κερκυραίων – Φαιάκων).

    

8)Ο σταθμός βιολογικής επεξεργασίας των στραγγισμάτων υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου κατά περιόδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΜΠΕ, με αποτέλεσα τα στραγγίσματα να ρέουν ακαθάριστα.
9)Υπάρχει διαρροή βιοαερίου με τέτοιο τρόπο που μπορεί να παράγει ρύπανση με εξασθενές χρώμιο και άλλους επικίνδυνους ρύπους.
10)Δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική υπηρεσία καθώς δεν υποβλήθηκε για έγκριση σχετική μελέτη Πυρασφαλείας.
11)Ο «Χ.Υ.Τ.Α.». από την ημέρα λειτουργίας του έχει αποδεχτεί κάθε είδος αποβλήτων: τα υγρά, εύφλεκτα, εκρηκτικά και οξειδωτικά, μολυσματικά νοσοκομειακά και κλινικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, πλαστικά, σιδηρά, ξύλα, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, υπολείμματα αυτοκινήτων, μηχανάκια, βάρκες, τοξικές ουσίες, απόβλητα σφαγείων , νεκρά ζώα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, βερνίκια/διαλυτικά, συσκευασίες εντομοκτόνων, λυματολάσπη, βιομηχανικά, γεωργικά, και άλλοι τύποι αποβλήτων που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 99/31/ΕΚ. Παραβιάζονται όλες οι σχετικές οδηγίες Ν. 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα, οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, οδηγία 86/278/ΕΟΚ περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.¨
12)Στο χώρο υγειονομικής ταφής και στις δυο παλιές χωματερές, δεν έγινε ποτέ έλεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, του εδάφους, των πόσιμων νερών, του αέρα και της ενδεχόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρ’ ολο που ήταν γνωστό από την αρχή σε όλους ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε πολλές ελλείψεις. Παραβιάζεται έτσι η οδηγία 99/31/ΕΚ που ορίζει το σχέδιο παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγχου με τον περιοδικό καθορισμό των αναγκαίων χημικών, φυσικών-χημικών, υδρολογικών, μετεοκλιματικών και τοπογραφικών παραμέτρων και με μια ορισμένη συχνότητα των μετρήσεων.
13)Όπως αναφέρει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «το υπόγειο νερό του χώρου που είναι ο «Χ.Υ.Τ.Α.» κινείται διαμέσου του πυκνού καρστικού δικτύου στην υδρογεωλογική λεκάνη που οριοθετείται Ν-ΝΑ των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Λουκάδων, Σκριπερού, Ανω Κορακιάνας, Αγίου Μάρκου, δυτικά του Λειβαδίου Ρόπα, βόρεια της περιοχής Τεμπλονίου - Γουβιών και απο την παράκτια περιοχή Ύψου μέχρι τα Γουβιά με διεύθυνση σε Α-ΝΑ δηλαδή προς τα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία της παράκτιας ζώνης και παίρνει τη μορφή υδροφόρου ορίζοντα όσο πλησιάζουμε προς αυτή. Όσο πλησιάζουμε στην παράκτια περιοχή τόσο ο υδροφόρος ορίζοντας γίνεται υψηλού δυναμικού και εκφορτίζεται υπο μορφή πηγών υπερπλήρωσης. Αυτό τον υδροφόρο ορίζοντα εκμεταλλεύονται πολλές κοινοτικές γεωτρήσεις όπως αυτές της Άνω και Κάτω Κορακιάνας του Δήμου Κερκυραίων, εκατοντάδες ιδιωτικές για τις υδροαρδευτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, των ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και για τη μεταφορά νερού με βυτιοφόρο αυτοκίνητα για τις υδρευτικές ανάγκες της ΒΑ Κέρκυρας».
14)Δίπλα στον «Χ.Υ.Τ.Α.» υπάρχουν δύο παλιές χωματερές στις οποίες ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική ανάκτηση, ένα εργοστάσιο που παράγει άσφαλτο και ένα άλλο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων που συνεχίζει να λειτουργεί . Άλλο στοιχείο είναι η ύπαρξη κοπαδιού που βόσκει και τρέφεται από τα χόρτα της περιοχής (αν και είναι σχεδόν βέβαιη η παρουσία διοξίνης και άλλων τοξικών ουσιών) και κανένας δεν ελέγχει το γάλα και το κρέας που διαθέτονται προς τοπική κατανάλωση.
15)Τα νερά της κοντινής λίμνης Μπερτάνου έχουν αποκτήσει σκούρο χρώμα. Καρυδιές σε παρακείμενο κτήμα καθώς και πολλά άλλα δένδρα και θάμνοι έχουν ξεραθεί τελείως. Άγνωστη είναι η κατάσταση των υδάτων των λιμνών «Σκοτεινή», «Γαϊδαράνα» και «Γαβρολίμνη» που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή.

Νεκρό οικοσύστημα
16)Ο «Χ.Υ.Τ.Α.» βρίσκεται σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων από την κοντινότερη παραλία (Γουβιά) και ούτε εδώ έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί αναλύσεις τις θάλασσας.
17)Στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπουργείου Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε στην τελευταία σελίδα στην παράγραφο ΣΤ. αναφέρεται κατηγορηματικά ότι «ανάκληση ή τροποποίηση της παρούσας απόφασης γίνεται αν κατά την φάση της κατασκευής, της λειτουργίας ή μετά την τελική αποκατάσταση του «Χ.Υ.Τ.Α.» προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς η δημόσια υγεία και το περιβάλλον». Δυστυχώς όπως πρόεκυψε μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος φορέας δεν ενδιαφέρθηκε να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη .
18)Πολλοί ελαιοπαραγωγοί και αγρότες συνεχίζουν να καλλιεργούν την γη τους γύρω από τον «Χ.Υ.Τ.Α.» και πωλούν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από καμία αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας, του Δήμου Κερκυραίων.
19)Μια ανάλυση του ελαιολάδου από τα δέντρα που βρίσκονται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον «Χ.Υ.Τ.Α.», πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη και διαπιστώθηκε η υπέρβαση των επιτρεπομένων συγκεντρώσεων του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (βρεθήκαν υψηλές ποσότητες Σίδηρου, Χαλκού, Αρσενικού, Μόλυβδου και εξασθενούς Χρωμίου).
20)Την 7 Ιουλίου 2007 ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε κίνδυνο για όλη την περιοχή λόγω της παραγωγής τοξικών αερίων προερχομένων από τη καύση των απόβλητων. Δυστυχώς δεν υπήρξε τις επόμενες ήμερες έλεγχος από καμία αρμόδια υπηρεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω του καπνού που υπήρχε για πολλές ήμερες σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την περιοχή.

Ξημερώματα, τοξικό νέφος που φτάνει μέχρι την πόλη.
21)Όλα τα Κλιμάκια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας που διενήργησαν ελέγχους (ελαχίστους σε 5 χρόνια λειτουργίας!), παρ’ όλες τις σοβαρές παραβιάσεις που διαπίστωσαν, δεν επέβαλλαν ποτέ κανένα πρόστιμο στο Σύνδεσμο Καθαριότητας.
22)Υπάρχουν ευθύνες: Από τους νομάρχες και τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, από το Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ, από τους πρόεδρους του συνδέσμου καθαριότητας Νομού Κερκύρας . Με λίγα λόγια υπήρξαν παραλείψεις και αδράνεια από πλευρά όλων εις βάρος της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος .
23)Υπάρχει μια επιπλέον σημαντική παράβαση που αφορά τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους που επισημάνονται και από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά όπως φαίνεται δεν ενδιαφέρουν κανένα αρμόδιο από την στιγμή που δεν αναφέρονται πουθενά σε κανένα έλεγχο. Έχουμε συγκεκριμένα την παράβαση:
Α)των οδηγιών 89/391/ΕΟΚ, 89/654/ΕΟΚ, 89/655/ΕΟΚ, 89/656/ΕΟΚ, 90/269/ΕΟΚ, 90/270/ΕΟΚ, 90/679/ΕΟΚ που αφορούν την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων στον τόπο εργασίας.
Β)της οδηγίας 88/364/ΕΟΚ, που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους έκθεσης σε χημικούς , φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας.
Γ)της οδηγίας 97/42/ΕΚ, 99/38/ΕΚ που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που προέρχονται από την έκθεση σε καρκινογόνους η μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας.

Αυτά και άλλα στοιχεία περιέχει η προσφυγή των 5 κερκυραϊκών οργανώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Παρόλο που οι ΟΤΑ και το ΥΠΕΧΩΔΕ γνώριζαν την κατάσταση αυτή, δεν διενέργησαν ποτέ ουσιαστικούς ελέγχους και δεν πληροφόρησαν τους κατοίκους ότι απαγορεύονται οι καλλιέργειες, η χρήση των υδάτων κ.λπ.

Οι Κερκυραίοι δεν έχουν καταλάβει την σοβαρότητα του προβλήματος: Πιστεύουν ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τους κατοίκους της περιοχής.

Μετά από όλα αυτά γίνεται απόλυτα κατανοητός ο λόγος που ομάδες πολιτών σε διάφορα σημεία της χώρας εξεγείρονται και διαμαρτύρονται όταν διαπιστώνουν κατασκευή ΧΥΤΑ. Κανονικά και εφόσον οι ΧΥΤΑ λειτουργούσαν υπό νόμιμες συνθήκες και το κυριότερο εφόσον οι πολιτικοί μας, εγγυούνταν με τις πράξεις τους και το ενδιαφέρον τους την ορθή λειτουργία τους, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αντίθετα θα ήταν επιθυμητή η κατασκευή τους .
Δυστυχώς όμως η αναξιοπιστία και η αμφιβολία που έχουν κυριεύσει την ελληνική κοινωνία για τις πράξεις των αρμοδίων έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητούνται έργα όπως οι ΧΥΤΑ που προβλέφθηκαν για να προστατέψουν το περιβάλλον και όχι για να το βλάψουν .
Δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς. Η κρίση που μαστίζει τους θεσμούς στην Ελλάδα οδηγεί συνεχώς σε παρόμοια αδιέξοδα.

Δεν είναι κρίμα όμως, να πηγαίνουν χαμένες, όσες προσπάθειες γίνονται για να γίνει κάτι σωστό στην χώρα μας;

ΟΙΚΟΚΕΡΚΥΡΑ
Θεμιστοκλέους 22 – 49100 Κέρκυρα
Τηλ. +30 26610 21407 Τηλ. +Φαξ +30 26610 32618

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 15 – 49100 Κέρκυρα
Τηλ. +30 26610 37761 Φαξ +30 26610 27446

ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θεμιστοκλέους Κοτάρδου 11 – 49100 Κέρκυρα
Τηλ. +30 26610 24877 Φαξ +30 26610 24877

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΔΗΚEOΜΑ»
49100 Αλεπού-Τρίκλινο (Κέρκυρα)
Τηλ. +30 26610 24395 Φαξ +30 26610 31339

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ

Πλατεία Τεμπλονίου – Κέρκυρα

Σχετικό φωτορεπορτάζ
Εγκληματική οικολογική καταστροφή στο Τεμπλόνι
Νεκρά οικοσυστήματα στο Τεμπλόνι

Πηγή ΟικοΚέρκυρα