Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με Danuta Hübner

Συναντηθήκαν τελικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των κατοίκων της Λευκίμμης με την επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Danuta Hübner. Η προσπάθεια των τοπικών αρχών και της Αστυνομίας προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή συνάντηση της κ. Hübner με την Σ.Ε. των κατοίκων της Λευκίμμης απέτυχε. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν στο σκοτάδι την επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χάλι που επικρατεί στο νησί μας σχετικά με την διαχείριση των σκουπιδιών. Η συνάντηση όμως έγινε.

Πορεία διαμαρτυρίας προς το λιμάνι όπου θα αποβιβαζόταν η κ. Hübner


Κατάληψη του κτιρίου της Νομαρχίας την ίδια μέρα

Κατα την συνάντηση, η κ. Hübner ενημερώθηκε και για τους δύο ΧΥΤΑ, Τεμπλονίου και Λευκίμμης και της παρεδόθη σχετικός φάκελος για τις υποθέσεις.

Ο φάκελος περιείχε σχετικά έγγραφα, ένα από το οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, φωτογραφίες ντοκουμέντα και για τους δύο ΧΥΤΑ καθώς επίσης και οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή DVD με ολόκληρο το ιστορικό του αγώνα των Λευκιμμιωτών.

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι η κ. Hübner παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτή και δέχτηκε με χαρά την πρόταση της Σ.Ε. για πραγματοποίηση μιας μελλοντικής συνάντησης στις Βρυξέλες με μια πιο λεπτομερή και εκτενέστερη συζήτηση.

Παραβιάσεις βασικών όρων των κοινοτικών οδηγιών κατα την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Οι σημαντικότερες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στις κοινοτικές οδηγίες, σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για κάθε τομέα ξεχωριστά, είναι οι ακόλουθες.

1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
1Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμώντας ότι:
-«Τα προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος επιβεβαιώνουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όλων των τεχνικών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων» .
-«Η χορήγηση άδειας για σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να γίνεται μονό μετά από προηγουμένη εκτίμηση των σημαντικών επιδράσεων που ενδέχεται να έχουν αυτά τα σχέδια στο περιβάλλον.»
-«Οι επιδράσεις ενός σχεδίου στο περιβάλλον πρέπει να εκτιμώνται με σκοπό την προστασία της ανθρωπινής υγείας, τη συμβολή με τη δημιουργία ενός καλυτέρου περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την διατήρηση των ποικιλιών των ειδών και την διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας του οικοσυστήματος, ως θεμελιώδους πόρου ζωής.»
Εξέδωσε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, στην οποία προβλέπει
-Στο άρθρο 2, παρ.1 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της οδηγίας 97/11/ΕΚ ότι «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ των άλλων της φύσεως, του μεγέθους η της θέσεως τους να χρειάζονται άδεια και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
-Στο άρθρο 3 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ 5 της οδηγίας 97/11/ΕΚ ότι «Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί δέοντος για κάθε περίπτωση και συμφωνά με τα άρθρα 4 έως 11, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα, στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο, στα υλικά αγαθά και στη πολιτισμική κληρονομιά, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση.

IB ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το έργο ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας υπάγεται στους όρους και προϋποθέσεις των παραπάνω οδηγιών, της ενότητας 1Α, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, παρ.11β της οδηγίας 97/11/ΕΚ και συνεχώς χρήζει Χωροθέτησης. Η χωροθέτηση συμφωνά με την Ελληνική Νομοθεσία γίνεται σε πρώτο στάδιο με την Απόφαση Προέγκρισης Χωροθετησης, με την οποία εξασφαλίζεται η καταλληλότητα του γηπέδου και σε δεύτερο στάδιο με την Απόφαση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την οποία εγκρίνονται οι οροί για την προστασία του περιβάλλοντος που θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατά την λειτουργία του έργου. Κατά την χωροθετηση του έργου, συμφωνά με τις παραπάνω οδηγίες 1α , λαμβάνονται υπόψη κι τα κριτήρια επιλογής του γηπέδου που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της ίδιας οδηγίας. Όμως με βάση το ιστορικό δημιουργίας του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας, το έργο στερείται Χωροθέτησης. Η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας, χωροθετηση είναι νομικά άκυρη επειδή έλαβε χωρά στα πλαίσια του Πρώτου Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείριση (1990-1999). το οποίο ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικράτειας το 1999, επειδή έκρινε ότι η πρώτη φάση του Σχεδίου είναι άκυρη. Ούτε στο επόμενο (δεύτερο) Νομαρχιακό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (2000/2006), άλλα ούτε και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(2006 μέχρι σήμερα) που αντικατέστησε το Δεύτερο Νομαρχιακό Σχέδιο δεν έλαβε χωρά πράξη χωροθετησης του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας, όπως ορίζει ο Νομός,

2.0ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
2.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 199/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απρ. 1999, περί υγειονομικής ταφής των Αποβλήτων νοείται μεταξύ των άλλων η «επεξεργασία» (αρθρο2, παρ 4) η οποία ορίζεται ως «οι φυσικές θερμικές, χημικές η βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, προκείμενου να περιοριστούν ο όγκος, οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, η να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών.»
Εξάλλου στο άρθρο 5 της ίδιας κοινοτικής οδηγίας ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη καθορίζουν την εθνική στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που προορίζονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παρ.2 , μέσω ιδίως ανακύκλωσης , λιπασματοποίησης, η παράγωγης βιομεθανίου, η ανακύκλωσης υλικών/ενέργειας». Η στρατηγική αυτή του άρθρου 5, παρ. 2 ενσωματώθηκε με καθυστέρηση στην ελληνική νομοθεσία (ΗΠ 29407/3508/10-12-2002 η οποία προβλέπει: Α) Μέχρι την 16η Ιουλ. 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν χαραχθεί το 1995 κλπ.
Β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 το 50% και
Γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 το 35%.

2Β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ Της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης προβλέπει ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στέρεων Αποβλήτων.
Ο Φορέας υλοποίησης του σχεδιασμού που για τον Νομό Κέρκυρας είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης εφαρμόζει επιλεκτικά τις προτάσεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού όπως και των προηγουμένων Νομαρχιακών Σχεδιασμών , συγκεκριμένα, αρχίζοντας από το τέλος της αλυσίδας των προβλεπομένων εγκαταστάσεων, έχει δημιουργήσει στα 20 χρονιά του προγράμματος (1990/μεχρι σήμερα) έναν ΧΥΤΑ στην Κεντρική Κέρκυρα, στην περιοχή Τεμπλονίου του Δήμου Κερκυραίων, ο οποίος λειτουργεί σαν υπερκορεσμένη χωματερή (ΧΑΔΑ) και έχει κατασκευάσει, χωρίς χωροθέτηση έναν άλλο ΧΥΤΑ στην Νότια Κέρκυρα, στην περιοχή Μεσοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων. Και τους δύο ΧΥΤΑ έχουν προσβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι κάτοικοι των δύο περιοχών με μεγάλες πιθανότητας να τους ακυρώσουν. Εκτός από τους δύο ΧΥΤΑ υπάρχει ένα Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην περιοχή Τεμπλονίου, της. Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, το οποίο έχει σαν πρόγραμμα να ανακυκλώνει τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά αυτά εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 30% έως 35% του συνολικά παραγομένου όγκου σκουπιδιών. Το Κέντρο ανακυκλώνει, συμφωνά με στοιχεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, ανακτά περίπου το 10% των ανακυκλώσιμων υλικών, δηλ. το 3% του συνόλου και συνεπώς υπολειτουργεί. Κανένα άλλο από τα έργα και διαδικασίες που προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 12-02-2009, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης παρουσίασε μελέτη για Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει μονάδα μηχανικής διαλογής, χειροδιαλλογή σύμμεικτικων υλικών, μονάδα παράγωγης βελτιωτικού υλικού εδάφους και ανάκτησης ενέργειας, στη θέση επίσης Τεμπλόνι. Παράλληλα παρουσίασε τον προγραμματισμό των υπολοίπων εγκαταστάσεων όπως είναι οι δυο προβλεπόμενοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης, το νέο κύτταρο στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και τέσσερις μικροί ΧΥΤΑ στα τρία Διαπόντια Νησιά και στην μικρή Νήσο των Αντιπάξων. Το συνολικό πρόγραμμα συμφωνά με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης θα ολοκληρωθεί το έτος 2013.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εφ όσον ο ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας λειτουργήσει, θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ, τουλάχιστον μέχρι το 20.13 και όχι ως ΧΥΤΥ όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδηγίες της προς τα κράτη μέλη. Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Νομός Κέρκυρας έχει μηδενική συμβολή στην Εθνικής στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομησιμων αστικών αποβλήτων που προορίζονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το άρθρο 5, παρ.3 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ προβλέπει ότι «τα ακολούθα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά σε χώρο ταφής Α) υγρά απόβλητα Β) απόβλητα τα οποία σε συνθήκες ταφής είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα.
Γ) απόβλητα Νοσοκομείων και συναφή , καθώς και απόβλητα της κατηγορίας 14 (παράρτημα Ι, μέρος Α της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.)
Δ) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκίνητων κλπ.
Ε) οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής, που καθορίζονται συμφωνά με το παράρτημα II.

3Β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Επικίνδυνων Στέρεων Αποβλήτων όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Ευρ. Ένωσης, στον Νομό της Κέρκυρας δεν έχει γίνει καμία απολύτως δράση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω απόβλητα θα καταλήγουν νομοτελειακά στον ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας αν φυσικά αδειοδοτηθεί και λειτουργήσει όπως μέχρι σήμερα γίνεται με τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Το τελευταίο αυτό αίτημα θα έχει καταστροφικά επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
4Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στην οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μάη 1997 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3) και στην παρ.2 (χωροθετηση των έργων) αναγράφονται τα βασικά κριτήρια χωροθετησης ΧΥΤΑ. Επίσης στην οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26-ΑΠΡ-1999 (περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αναφέρονται οι γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες χωρών ταφής).

4β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Η προτεινομένη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Χωροθετηση, η οποία έλαβε χώρα κατά την διαπεραίωση του πρώτου και ακυρωμένου Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης είναι και αυτή ακυρωτέα (ενότητα 1Β της ΑΝΑΦΟΡΑΣ). Εκτός του γεγονότος αυτού, είναι και από μονή της παράνομη επειδή απέκρυψε, καταστρατήγησε και πλαστογράφησε τα περισσότερα από τα στοιχεία που προβλέπονται στια κοινοτικές οδηγίες της ενότητας 41Α όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί στις ενότητες 5 IB και 6Β της ΑΝΑΦΟΡΑΣ που ακολουθούν.

4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.1. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για το φυσικό περιβάλλον η οδηγία 97/11/ΕΚ αναφέρει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ότι «για την Χωροθετηση του έργου πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θίγουν από το έργο, ιδίως ως προς
-την υπάρχουσα χρήση γης
-τον σχετικό πλούτο, την ποσότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής
-την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές: α) υγροτόπους, β) παράκτιες περιοχές, γ) ορεινές η δασικές περιοχές, δ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα, ε) διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών, στ)περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Για το φυσικό επίσης περιβάλλον η κοινοτική οδηγία 1999/31/ΕΚ αναφέρει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 1 ότι «για τη θέση ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν την ύπαρξη υπογείων ή παράκτιων υδάτων η ζωνών, προστασίας της φύσης στη περιοχή, τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής και στην παρ. 1.2 αναφέρει ότι «ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνο εάν τα χαρακτηριστικά του, όσον άφορα τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, η τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, δείχνουν ότι δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον.
Επίσης στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-ΟΚΤ-2000, για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης, στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, φέρονται μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 4, οι περιβαλλοντικοί στόχοι: Α) για τα επιφανειακά ύδατα. Β) για τα υπόγεια ύδατα. Γ) για τις προστατευόμενες περιοχές. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προστασία των λεκανών απορροής ποταμιών και των ακτών.

4. Ι.Β ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΉΓΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Σε αντίθεση με την διαφύλαξη και εφαρμογή των προτάσεων και των όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κατά την χωροθέτηση ΧΥΤΑ (ενότητα 4.1 Α της ΑΝΑΦΟΡΑΣ) η προτεινόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Χωροθετηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, είναι γεμάτη με αποσιωποιήσεις και πλαστογραφήσεις των κρίσιμων στοιχείων του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ. Με αυτό το τρόπο καταστρατηγεί, όλους σχεδόν τους όρους που θέτουν οι κοινοτικές οδηγίες για τον σκοπό αυτό, θέτοντας σε υψηλότατο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Συγκεκριμένα και σε αντίθεση με τους ορούς της Ενότητας 4. Ι. Α της ΑΝΑΦΟΡΑΣ η προβαλλόμενη χωροθέτηση: Α) Αγνοεί τα δυο ποτάμια της περιοχής που βρίσκονται εκατέρωθεν στα κατάντι, δηλαδή σε χαμηλότερο υψόμετρο και σε πολύ μικρές αποστάσεις. Το ποτάμι του Σωτήρα βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ και κύριος παραπόταμος του Ποτάμιου της Λευκίμμης σε απόσταση 350 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ. Το τελευταίο μάλιστα ποτάμι, το οποίο διέρχεται μέσα από την Λευκίμμη, που είναι η έδρα του Δήμου Λευκιμμαίων, είναι πλωτό, λειτουργεί σαν ζώνη αναψυχής και έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενο με υπουργική απόφαση με αριθ.72675/3648/20 ΝΟΕΜ 1987, πολύ, δηλαδή νωρίτερα από τον χρόνο της χωροθετησης του ΧΥΤΑ.
Με την ίδια Υπουργική Απόφαση έχουν επίσης χαρακτηρισθεί προστατευόμενα συστήματα η ευρύτερη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο ΧΥΤΑ, η τουριστικές ακτές της Λευκίμμης οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 650 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ, και ένα μικρό υδάτινο οικοσύστημα στις εκβολές του ποταμιού της Λευκίμμης το οποίο λειτουργεί σαν τόπος ανάπαυσης αποδημητικών πτηνών. Κανένα από τα προστατευόμενα αυτά φυσικά οικοσυστήματα δεν αναφέρθηκε στις δυο μελέτες (Προέγκρισης Χωροθετησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και δεν ελήφθη υπόψη στις δυο Αποφάσεις ( Προέγκρισης Χωροθετησης το 1998. και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων το 1999) με τις οποίες ολοκληρώθηκε η παράνομη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας. Ειδικότερα για το ζήτημα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας απεστάλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικό έγγραφο, το οποίο δεν ελήφθη υπόψη. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) στην σύνθεση της οποίας συμμετείχε και δασολόγος της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (….) στην επιτόπια έρευνα της, κατά την διαδικασία προέγκρισης της χωροθετησης του γηπέδου, διαπίστωσε την ύπαρξη εντός των ορίων του προτεινομένου γηπέδου, δασική έκταση 6,5 περίπου στρεμμάτων και άλλες διάσπαρτες δασικές εκτάσεις, την οποία αναφέρει στο από 31 -03-1998 πρακτικό-της με την υπόδειξη να εξαιρεθεί. Κατά την έκδοση της Απόφασης Προέγκρισης Χωροθετησης όχι μονό δεν εξαιρέθηκε η δασική αυτή έκταση, άλλα οι αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες απέφυγαν σκόπιμα να ζητήσουν τον χαρακτηρισμό του δασικού καθεστώτος της περιοχής του έργου από την αρμοδία Δ/νση Δασών, όπως ο νομός επιτάσσει. Με τις παράνομες αυτές ενέργειες επετεύχθη η αποψίλωση από την Ανάδοχο Εργοληπτική Εταιρεία κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ η παράνομη αποψίλωση της δασικής έκτασης των 6.5 στρεμμάτων. Στο γήπεδο του ΧΥΤΑ υπήρχε μεγάλο πηγάδι που παραδοσιακά υδροδοτούσε με πόσιμο νερό την ευρύτερη αγροτική περιοχή, όπως και γύρω από το γήπεδο του ΧΥΤΑ υπάρχουν πολλά πηγάδια με νερό και αναβλύζονται νερά ετήσιας διάρκειας σε απόσταση 100 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ.
Οι υδρογεωλογικές μελέτες του Κου Α.Μπαλλη και του Κου Ι. Φραντζή οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις διαδικασίες χωροθετησης του έργου, αναφέρουν η μεν πρώτη ότι «οι γεωλογικοί σχηματισμοί.....είναι στεγανοί, και ότι από την λειτουργία (του ΧΥΤΑ) δεν αναμένεται ρύπανση του υπογείου δυναμικού της περιοχής».
Ανάλογα συμπεράσματα βγάζει και η σχετική έκθεση του Κου Ι. Φραντζή η οποία
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη για την προέγκριση της χωροθετησης του γηπέδου του ΧΥΤΑ.
Οι μελέτες όμως που συνέταξε το ΚΙΝΗΜΑ μας κατά το έτος 2008 για το ίδιο αντικείμενο διαψεύδουν τα παραπάνω υδρογεωλογικά πορίσματα και αναφέρουν:
Α) Η έρευνα του γεωλόγου Κου Χρ. Μηλίγκου αναφέρει ότι «η περιοχή διασχίζεται από μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες» και Β) Η έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ν.272/76) καταλήγει ότι υπάρχει «υδραυλική επικοινωνία του χώρου εκσκαφής για την κατασκευή ΧΥΤΑ με τα πηγάδια περιμετρικά της εκσκαφής.»
Εξ αιτίας των υπόγειων υδάτων της περιοχής, η εκσκαφή του Εργολάβου για την χωροθέτηση του κυττάρου του ΧΥΤΑ στις 20-ΦΕΒ-2008 εγέμισε με νερά και ανάγκασε τον Εργολάβο να διακόψει προσωρινά τις εργασίες.
Τα παραπάνω θέματα αποδεικνύουν ότι οι πράξεις χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας αγνόησαν απροκάλυπτα όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και καταπάτησαν προκλητικά όλους τους σχετικούς όρους των κοινοτικών οδηγιών (ενότητα 4.Ι.Α της ΑΝΑΦΟΡΑΣ) με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία του παράνομου ΧΥΤΑ.

4.2 ΑΝΘΡΟΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, η οδηγία 97/11/ΕΚ αναφέρει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ότι για την χωροθέτηση του έργου πρέπει να εξετάζεται
Οι υπάρχουσες χρήσεις γης- Διατηρητέες η προστατευόμενες περιοχές
Πυκνοκατοικημένες περιοχές- Τοπία Ιστορικής, πολιτιστικής η αρχαιολογικής σημασίας και η οδηγία 1999/31/ΕΚ αναφέρει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν Α) Τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής και Β) Την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιοχής.

4.2.Β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΉΓΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Σε αντίθεση με την τήρηση των όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος κατά την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας (ενότητα 4.2 Α της ΑΝΑΦΟΡΑΣ), η προτεινόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κερκύρας, είναι επίσης γεμάτη από παραποιήσεις και αποσιωποιήσεις κρίσιμων στοιχείων του Ανθρωπογενούς περιβάλλονται της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα:
Α) Αγνοήθηκε από την μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και από την Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του γηπέδου (1998) η προϋφιστάμενη δόμηση που βρίσκεται μέσα στην στοιχειώδη περιμετρική ζώνη , πλάτους 500 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ. Στην επιτόπια έρευνα που έκαναν το έτος 2006 μέλη του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ», διαπίστωσαν και κατέγραψαν πολλά κτίρια με χρήση κατοικίας μέσα στη ζώνη αυτή και ένα ξενοδοχείο με νόμιμη άδεια του EOT σε απόσταση μόνο 350 μέτρα από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ.
Β) Αποσιωπήθηκε η μεγάλη ζώνη δεύτερης κατοικίας και τουρισμού της Λευκίμμης και του Κάβου του Δήμου Λευκιμμαίων, η οποία αποτελείται από κατοικίες αναψυχής, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και Ξενοδοχεία και είναι πυκνοδομημένη, και αναπτύσσεται κατά μήκος των ανατολικών ακτών του Δήμου Λευκιμμαίων. Τα όρια της ζώνης αυτής πλησιάζουν σε απόσταση 350 μέτρα τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ. Μία μεγάλη μάλιστα Μονάδα Τουριστικών Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες, η οποία βρέχεται από την θάλασσα και έχει επωνυμία «CAVO BIANCO» απέχει 550 μέτρα από το γήπεδο του ΧΥΤΑ.
Γ) Στις μελέτες Προέγκρισης Χωροθετησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται ότι ο κύριος οικισμός της Λευκίμμης απέχει 3,5 χιλιόμετρα από τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Η πραγματική απόσταση, σύμφωνα με προγενέστερους χάρτες του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι 1200 μέτρα, ενώ η περιαστική δόμηση πλησιάζει πολύ περισσότερο τον ΧΥΤΑ.
Δ) Σε καμία μελέτη δεν αναφέρεται ότι οι πέντε παλιοί πυρήνες του οικισμού της Λευκίμμης έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι Υπ. Απόφαση 72675/3648/20-ΝΟΕΜΒ-1987 και το συγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Λευκίμμης προτείνει Ανάπλαση τους. Ε) Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ευρίσκονται χωροθετημένες άλλες οχλούσες χρήσεις όπως η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του συστήματος αποχέτευσης της Λευκίμμης, σε απόσταση 350 μέτρα από τον ΧΥΤΑ, ο Εμπορικός λιμένας της νότιας Κέρκυρας σε απόσταση 1350 μέτρα και ο άξονας διέλευσης της Λευκίμμη, ο οποίος θα αποτελέσει τμήμα του κεντρικού άξονα Βορρά-Νότου του Νησιού, σε απόσταση 1000 μέτρα κοντά στον ΧΥΤΑ. Τέλος σε απόσταση 700 μέτρα είναι η θέση του μελλοντικού Βιοτεχνικού Πάρκου της Λευκίμμης, η οποία προσδιορίσθηκε από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το έτος 1987. Όλες αυτές οι οχλούσες χρήσεις, ιδιαίτερα η εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού που υπολειτουργεί επιβαρύνουν το περιβάλλον και λειτουργούν αποτρεπτικά για την χωροθέτηση νέας οχλούσας χρήσης, όπως είναι ο ΧΥΤΑ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία απεκρύβησαν από τις αντίστοιχες μελέτες και αποφάσεις Χωροθετησης του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κέρκυρας, παραβιάζοντας απροκάλυπτα σε νευραλγικά σημεία της σχετικές κοινοτικές οδηγίες (ενότητα 4.2.Α της ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι σοβαρότατοι λόγοι φυσικής και οικιστικής ακαταλληλότητας επιβάλλουν την άμεση μεταφορά του διεθνούς Αεροδρομίου της Κερκύρας, σε άλλο σημείο του Νησιού. Παλαιότερες έρευνες αλλά και σύγχρονες εντοπίζουν την νέα θέση του Αεροδρομίου στον Δήμο Λευκιμμαίων στην περιοχή των Αλυκών σε θέση τα όρια της οποίας απέχουν από το γήπεδο του ΧΥΤΑ λιγότερο από 3 χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που το Σχέδιο αυτό το οποίο αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραιότητας, επιλέγει στο προσεχές μέλλον, τότε η πιθανή λειτουργία του ΧΥΤΑ Νοτιάς Κερκύρας θα αποτελέσει συγκρουόμενη και αντιφατική χρήση για την νέα χωροθέτηση του Αεροδρομίου.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

5Α.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στην οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποίησης της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, στο άρθρο 1, παρ.8 αναφέρει ότι: «2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κάθε αίτηση αδείας και πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 5 να διατίθεται στο κοινό και να έχει την ευκαιρία να διατυπώσει γνώμη πριν από την χορήγηση αδείας..». Σε σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου 5, η ίδια οδηγία στο άρθρο 1, παρ.7 αναφέρει: «1. Στην περίπτωση έργων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 έως 10, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο κύριος του έργου να παρέχει υπό την κατάλληλη μορφή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV στο μέτρο που Α) τα κράτη μέλη κρίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν ένα δεδομένο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδείας και τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου η τύπου έργου και των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θίγουν.

5 Β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ Νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας δεν προέβη στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ενημέρωσης του πολίτη κατά την διαδικασία χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Με έγγραφο της, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προς τον Δήμο Λευκιμμαίων, ορίζει προθεσμία 7 μόνο ημερών για να ενημερωθεί ο κάτοικος της Λευκίμμης για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς να παραθέτει στο έγγραφο αυτό τα προβλεπόμενα από το Νομό στοιχεία. Η προθεσμία των 7 ημερών είναι καταχρηστική (όταν τα χρόνια περνούσαν άπρακτα) και είναι αδύνατον ο κάτοικος της περιοχής εντός 7 ημερών να ενημερωθεί για την ανακοίνωση, να μεταβεί στην πόλη της Κέρκυρας, να διαβάσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να εντοπίσει τα τεχνικά, νομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία για τα οποία έχει αντιρρήσεις αφού πρώτα ζητήσει από την υπηρεσία τη αναγκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις και τέλος να συντάξει έγγραφο με τις αντιρρήσεις του και να το υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία. Εξ' άλλου σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Γραμματείας Νομάρχη, δεν αναβρέθησαν στα αρχεία εφημερίδες στις οποίες εστάλη η παραπάνω δημοσίευση, όπως ο νόμος ορίζει, ούτε εφημερίδες στις οποίες εστάλη η Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων για να προβούν οι πολίτες εμπρόθεσμα σε τυχόν προσφυγές στα Ανώτατα Δικαστήρια, όπως επίσης ο Νομός ορίζει.
Με τις παραπάνω σκόπιμες παραλήψεις καταστρατηγήθηκαν βασικοί όροι των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση του πολίτη σε θέματα που αφορούν την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24-12-2002

Περί χορηγήσεως συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής και αποκαταστάσεις χωματερών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στην Ελλάδα (CCI: 2002 GR C ΡΕ 010).

6Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην παρ.(5) αναφέρεται:
«Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές βεβαίωσαν την Επιτροπή με τις επιστολές- τους αριθμός 4265 της 11 Νοεμβρίου 2002 και 4434 της 20ης Νοεμβρίου 2002 ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε παράλληλα με την κατασκευή των χώρων υγειονομικής ταφής που συγχρηματοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, να συμπληρωθεί το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο, ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία των αποβλήτων πριν την διάθεση τους στον χώρο υγειονομικής ταφής, την μείωση των βιοαποδομήσιμων και την ορθή διαχείριση των ειδικών αποβλήτων των οποίων δεν επιτρέπεται η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.»
Σε άλλες ενότητες η Απόφαση αναφέρει τις ελεγκτικές διαδικασίες και τις ποινές που πρέπει να εφαρμοσθούν στην περίπτωση παραβίασης των όρων της παρ. (5).

6 Β. ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ των όρων της Απόφασης για το περιβάλλον.

Κανένας από τους όρους της παρ (5 )δεν τηρείται όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κερκύρας παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές βεβαίωσαν την Επιτροπή με δύο επιστολές-τους για την εμπρόθεσμη εφαρμογή τους.
Με βάση τις προηγούμενες ενότητες. 1 έως 5 της παρούσας ΑΝΑΦΟΡΑΣ προκύπτει ότι: Α) καμία επεξεργασία των αποβλήτων δεν έχει εξασφαλισθεί πριν από την διάθεση τους στον χώρο υγειονομικής ταφής. Β) καμία μείωση των βιοαποδομήσιμων στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης τους έχει επιτευχθεί στον Νομό Κέρκυρας.
Γ) καμία ορθή διαχείριση των ειδικών αποβλήτων των οποίων δεν επιτρέπεται η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων έχει δρομολογηθεί από τον φορέα υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι κανένας από τους όρους της παρ (5) της Απόφασης δεν τηρείται και συνεπώς πρέπει να εφαρμοσθούν οι όροι που προβλέπει η Απόφαση για την περίπτωση αυτή και να διακοπεί η συγχρηματοδότηση του έργου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα πορίσματα των ενοτήτων 1 έως 6 της παρούσας ΑΝΑΦΟΡΑΣ προκύπτει ότι: Α) Εξ αιτίας της αδυναμίας εφαρμογής των προτάσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού για Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στέρεων Αποβλήτων στον Νομό της Κέρκυρας. Β) Εξ αιτίας της καταστρατήγησης όλων των βασικών όρων των κοινοτικών οδηγιών που αποβλέπουν στην προστασία της υγείας του περιβάλλοντος και της οικονομίας της περιοχής του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, και Γ) Εξ αιτίας της μη τήρησης των όρων της Απόφασης τη Επιτροπή της 24-12-2002.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ.


Σχετικά άρθρα:
-Η χωματερή του πολιτισμού μας
-Ειναι Ανάξιοι και Διεφθαρμένοι οσοι διαχειρίζονται τα σκουπίδια δήλωσε η επιτροπή αγώνα στην Χούμπνερ
-Συνάντηση της Άντζελας Γκερέκου με την Danuta Hübner
-Ντανούντα Χούμπνερ : Η Κέρκυρα πρέπει να λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια της
-Επιδοκιμάστηκε από τους διαμαρτυρόμενους Κερκυραίους η Ευρωπαία Επίτροπος Ντ. Χούπνερ
-Ένθερμη διαδήλωση κατοίκων Λευκίμμης και Τεμπλονιού που απέκλεισαν το κτίριο της Νομαρχίας
-Κατάληψη της Νομαρχίας από κατοίκους της Λευκίμμης
-Επεισόδια στη Θεσπρωτία για την κατασκευή ΧΥΤΑ
-Η Χούμπνερ συναντήθηκε με τους κατοίκους της Λευκίμμης