Βιολογική ξήρανση - Γερμανία ‏

Βιολογική ξήρανση σε μονάδα τελευταίου τύπου

Η Herhof Recycling Center Osnabruck (HRO) είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Μονάδας επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων της πόλης Osnabruck στην Γερμανία το οποίο έχει δυναμικότητα 90,000 ton σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων ανά έτος και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της HERHOF-DryStabilat®. Η HRO έχει αναλάβει την 17ετούς διάρκειας σύμβαση διαχείρισης όλων των αστικών απορριμμάτων της πόλεως και της περιφέρειας του Osnabruck, εξυπηρετώντας έτσι συνολικό πληθυσμό 350.000 κατοίκων. Η Μονάδα σχεδιάσθηκε με βάση την πλέον προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (Mechanical Biological Technology – MBT) Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων.

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας καταλαμβάνουν έκταση 7.500 m2 επί συνολικού οικοπέδου 14.000 m2 και βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη της πόλης σε απόσταση μόλις 3 Km από το κέντρο της. Η λειτουργία του ξεκίνησε την 1/2/2006 και δέχεται καθημερινά σε πενθήμερη βάση περίπου 350 τόνους σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων. Από τη μονάδα παράγονται ετησίως περίπου 48.000 τόνοι ξηρού δευτερογενούς καυσίμου (DryStabilat®) που διατίθεται στην εταιρεία παραγωγής Τσιμέντου HOLCIM στο Αμβούργο και σε τοπικούς εμπόρους ανακυκλώσιμων προϊόντων καθώς και προϊόντα ανακύκλωσης κυρίως σίδηρος και αλουμίνιο.

Το αδρανές υπόλειμμα (περίπου 15% επί των εισερχομένων απορριμμάτων) διατίθεται στον τοπικό χώρο υγειονομικής ταφής καθώς εκπληρώνει τις απαιτήσεις της γερμανικής νομοθεσίας (περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμα υλικά μικρότερη του 5%). Η μονάδα απασχολεί 11 άτομα προσωπικό που αναπτύσσεται σε δύο βάρδιες ενώ συνολικά λειτουργεί 10 ώρες ημερησίως.

Η τεχνολογία της επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων που εφαρμόστηκε έχει αναπτυχθεί από την γερμανική εταιρεία Herhof (που αποτελεί 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.) η οποία κατέχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των 30 περίπου πατέντων που την απαρτίζουν. Η εμπειρία της Herhof στη κατασκευή και λειτουργία παρόμοιων μονάδων είναι μακρόχρονη και απόλυτα πετυχημένη καθώς έχει κατασκευάσει περίπου 40 μονάδες σε Ευρώπη και Καναδά με την μέθοδο της αερόβιας κομποστοποίησης σε ειδικού τύπου κλειστούς βιοαντιδραστήρες (in vessel composting) και 7 μονάδες στην Ευρώπη με τη τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης προς παραγωγή δευτερογενούς ξηρού καυσίμου (DryStabilat).

Το ξηρό κλάσμα που προκύπτει από τη βιολογική ξήρανση στους κλειστούς βιοαντιδραστήρες τροφοδοτείται στο τμήμα Μηχανικής Διαλογής όπου μέσω μίας σειράς μηχανικών διαχωρισμών (τεμαχισμοί, κοσκινίσεις, αεροδιαχωρισμοί, βαρυμετρικοί διαχωρισμοί, μαγνητικοί διαχωρισμοί και αλουμινοδιαχωρισμοί) επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του ξηρού μίγματος στα ακόλουθα προϊόντα :

• Υψηλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο με την εμπορική ονομασία Stabilat που διατίθεται σε χύδην (fluff) ή συμπιεσμένη μορφή (pellets) αναλόγως της ζήτησης του τελικού αποδέκτη

• Σιδηρούχων και αλουμινούχων υλικών σε χύδην μορφή προς ανακύκλωση

• Υπολείμματος αποτελούμενο κυρίως από μίγμα αδρανών, άκαυστων, υλικών (πέτρες, γυαλί, κεραμικά κ.α.) με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμα υλικά (περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμα <5% κ.β.) το οποίο οδηγείται προς ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
Στο τμήμα προβλέπεται και η ανάκτηση επικινδύνων αστικών αποβλήτων όπως π.χ. μπαταρίες, τα οποία ενυπάρχουν στο μίγμα των σύμμεικτων απορριμμάτων. και η εν συνεχεία διάθεση τους στο κατάλληλο αποδέκτη προς επεξεργασία. Το σύνολο του εξοπλισμού του τμήματος είναι πλήρως κλειστό ώστε να καταστέλλεται η έκλυση σκόνης ενώ διαθέτει πλήρες δίκτυο αποκονίωσης (αεραγωγοί-κυκλώνες-σακκόφιλτρα) με αναρρόφηση αέρα απευθείας από τα σημεία παραγωγής σκόνης του εξοπλισμού. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής συνοψίζονται ως ακολούθως :

• Το κύριο προϊόν της μονάδας είναι ξηρό καύσιμο υψηλής ενεργειακής αξίας πλήρως αξιοποιήσιμο ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργειοβόρες βιομηχανίες ή απευθείας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παρακείμενη αυτόνομη μονάδα. Η αξιοποίηση του καύσιμου προϊόντος οδηγεί σε μείωση των αναγκών σε ορυκτά καύσιμα συμβάλλοντας επιπλέον και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αξιοσημείωτο είναι ότι καύσιμο αυτό αποτελείται κατά 65% από ανανεώσιμα υλικά.

• Σε αντίθεση με άλλες συμβατικές τεχνολογίες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, η εν λόγω τεχνολογία δεν παράγει εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost), η διάθεση του οποίου (όταν προέρχεται από επεξεργασία σύμμεικτου απορρίμματος) έχει αποδειχθεί προβληματική λόγω χαμηλής καθαρότητας

• Απαιτείται περιορισμένη έκταση για την εγκατάσταση της μονάδας

• Η ξήρανση γίνεται σε ένα πλήρως κλειστό κύκλωμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία διαφυγή υγρού ή αέριου ρύπου

• Λόγω του υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης της μονάδας η απαίτηση σε προσωπικό είναι μικρή ενώ δεν απαιτείται η παραμονή προσωπικού εντός των χώρων επεξεργασίας των απορριμμάτων

• Το γεγονός ότι η ξήρανση προηγείται της μηχανικής διαλογής οδηγεί σε αριστοποίηση των αποδόσεων των μηχανικών διαχωρισμών που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας

• Από τη μονάδα δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα καθώς αυτά χρησιμοποιούνται, μετά από επεξεργασία καθαρισμού σε ενσωματωμένη γραμμή επεξεργασίας, απευθείας εσωτερικά για τις ανάγκες της μονάδας

• Οι οσμές καταστέλλονται πλήρως με τη χρήση ενός πρωτοποριακού και αποτελεσματικού συστήματος θερμικής οξείδωσης με τη εμπορική ονομασία LARA. Η διάταξη ελαχιστοποιεί την απαίτηση καυσίμου καθώς αξιοποιεί την υψηλή θερμοχωρητικότητα κεραμικών καταλυτών ειδικού τύπου

• Τα άχρηστα υλικά περιορίζονται σε ποσοστό 15% επί του εισερχόμενης ποσότητας απορριμμάτων, όταν σε άλλες ανταγωνιστικές μεθόδους για ταφή προορίζεται ποσοστό έως και άνω του 50%. Επομένως με την μέθοδο αυτή αυξάνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής υπολειμμάτων

• Το υπολειμματικό μίγμα αδρανών υλικών είναι μικρής περιεκτικότητας σε βιοαποδομήσιμα υλικά (<5%), το μικρότερο από όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, γεγονός που διευκολύνει την ταφή του και ελαχιστοποιεί την παραγωγή βιοαερίου και στραγγισμάτων στο χώρο ταφής

• Η δυνατότητα ευχερούς επεκτασιμότητας με προσθήκη τυποποιημένων αυτοτελών βιοαντιδραστήρων (units) στο τμήμα βιολογικής ξήρανσης

• Η παρούσα τεχνολογία είναι απολύτως συμβατή με παράλληλη ανάπτυξη

συστημάτων διαλογής στη πηγή για υλικά συσκευασιών και οργανικά υλικά Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο (TrockenStabilat) είναι υψηλής θερμογόνου αξίας και χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία (ενεργειακό δυναμικό 16-17 MJ/kg, περιεκτικότητα σε υγρασία ≈12% κ.β/) με ελαχιστοποιημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ρυπαντών, που παραγάνουν κατά την κάυση διοξίνες και φουράνια, χαμηλής τέφρας (<15%) και εμπλουτισμένο με ανανέωσιμα υλικά (βιομάζα > 65%).

Το προϊόν TrockenStabilat πληροί όλα τα κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται από βιομηχανικές μονάδες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργίες ή ηλεκτροπαραγωγούς), μπορεί δε να συνδυασθεί και με αυτόνομη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ