ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΡΑΧΙΑ

1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
« ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ »
Αρ. Εγκρ. 1144/15-06-2005 Πρωτ. Κερκύρας
ΑΦΜ 998968320 Εδρα : Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 26,11,2008

ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝ.:
1. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2. ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
3. ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
4. ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Ι.Ν. Κον ΒΟΣΔΟΥ
6. Δ/ΝΣΗ ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ι.Ν.
10. ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κον Ν. ΔΕΝΔΙΑ
11. ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κα Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ
12. ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κον Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
13. Ν.Ε. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14. Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
15. Ν.Ε. Κ.Κ.Ε.
16. Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α
17. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
18. Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ:
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΡΑΧΙΑ

Σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Ν. Κέρκυρας , για αδειοδότηση του υπο κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μεσοράχια, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα :

Όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ο εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α στερείται χωροθέτησης, επειδή η χορηγηθείσα χωροθέτηση με τις πράξεις 111943/2-9-1998 (Προέγκριση Χωροθέτησης) και 7293/9-8-1999 (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ) του Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. είναι άκυρη, για τους παρακάτω λόγους :

α) Η μελέτη της Α΄ φάσης του αρχικού Σχεδίου Διαχείρισης « Συγκέντρωση-Επεξεργασία και Διάθεση (Διαχείριση) Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας », έγινε από το Νομαρχειακό Ταμείο Κέρκυρας και όχι απο τις αρχές που προβλέπει η παρ. 2 αθρ. 8 Κ.Υ.Α. 9/7/1986 (ΦΕΚ 444 τ. Β ) « Για τη συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ »

β) Η μελέτη της Β΄φάσης Σχεδίου Διαχείρισης, δεν έγινε βάση των επιλεγέντων στην Α Φάση χώρων, αλλά εξέτασε την καταλληλότητα άλλων χώρων. Αμφότερες οι μελέτες ( Α΄& Β΄Φάση ) δεν ενεκρίθησαν με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις 5α & 9 του αρθρ. 8 της παραπάνω Κ.Υ.Α. του 1986 ( ΣτΕ 2498/99 Ε΄ τμ. )

γ) Με βάση την ως ανω παραγρ.β΄ απόφαση του ΣτΕ , ο Σύνδεσμος Καθαριότητας γενικεύοντας το περιεχόμενο της και επεκτίνοντας την εφαρμογή της σε όλα τα σχετικά ομοειδή αντικείμενα του σχεδίου διαχείρισης, αρα και στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας και ξεκινώντας απο μηδενική βάση, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να συντάξει νέο, το δεύτερο κατά σειράν « Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κερκύρας ». Την ως άνω μελέτη ενέκρινε κατ αρχήν το Νομαρχιακό.Συμβούλιο Κέρκυρας στην 20η του συνεδρίαση στις 5/12/2000 ( Α΄ στάδιο Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης ). Με την υπ αριθ. 5η συνεδρίαση του στις 16/2/2002 το Ν.Σ. Κέρκυρας, ενέκρινε αυθαίρετα τη 2η φάση του νέου Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης και μεταξύ των άλλων την θέση του Χ.Υ.Τ.Α της 3ης διαχειριστικής ενότητας ( Δήμων Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων) στη θέση Μεσοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων, χωρίς να εκπονηθούν οι αντίστοιχες μελέτες της Β΄ φάσης και χωρίς φυσικά να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες απο το νόμο διαδικασίες έγκρισης τους. Επίσης δεν ακολούθησε πράξη προέγκρισης χωροθέτησης του προτεινόμενου απο το Ν.Σ. Κέρκυρας γηπέδου και δεν ακολούθησε επίσης Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Π.Ο.) για το εν λόγω γήπεδο , όπως επιτάσσει ο νόμος.

Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές και δεν συνιστούν χωροθέτηση του προτεινόμενου γηπέδου. Στα παραπάνω συνηγορεί το ουσιαστικό γεγονός οτι η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέτει νέα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου και νέα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ τους, με βάση την νέα Κ.Υ.Α του 1996 η οποία αντιακθιστά την προγενεστέρα σχετική Κ.Υ.Α. του 1986 όπως επίσης και διαφορετικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.

δ) Οι Μελέτες Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μελετητή Ι. Φραντζή που αφορούν τη χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας και εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Α΄ και ακυρωμένου Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης (1990-1999) , δεν ακολούθησαν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Νόμος στα πλέον καίρια και ουσιαστικά σημεία που αφορούν χωροταξικά, οικιστικά, υδρογεωλογικά κ.λ.π. κριτήρια.. Αντίθετα πλαστογράφησαν, αποσιώπησαν και αγνόησαν κρίσιμα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και ήρθαν σε σύγκρουση με τις εγκεκριμένες προτάσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λευκίμμης- Ανω Λευκίμμης( συνημμένα Παραρτήματα Ι & ΙΙ )

ε) Η διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης έγινε με τοπογραφικό διάγραμμα 48 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας Αφων ΒΛΑΣΣΗ, ενώ η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έγινε με τοπογραφικό διάγραμμα 80 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας περισσοτέρων ιδιοκτητών, ενώ στην σχετικήν Α.Π.Ο. αναγράφονται 100,176 στρεμ. . Τα παραπάνω καθιστούν άκυρη την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επειδή η Προέγκριση Χωροθέτησης αφορά 48 στρεμ. μόνο.

στ) Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π) στο πρακτικό που συνέταξε κατά τη διαδικασία προέγκρισης Χωροθέτησης με ημερομηνία 31/3/1998, ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι: « Εντός του γηπέδου υπάρχουν δασοσκεπής έκτάσεις και δασική έκταση 6,5 περίπου στρεμ.», την οποίαν εντοπίζει με κόκκινη γραφίδα σε συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και η οποία πρέπει να εξαιρεθεί, σύμφωνα με το πρακτικό . Επειδή τα παραπάνω δεν ελήφθησαν υπ όψη, η σχετική Προέγκριση Χωροθέτησης είναι και γι αυτό το λόγο άκυρη.

ζ) Κατά τη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης του γηπέδου δεν εζητήθη χαρακτηρισμός του δασικού καθεστώτος του γηπέδου από την αρμόδια Δ/νση Δασών της Π.Ι.Ν. όπως προβλέπει ο Νόμος, και συνεπώς η σχετική απόφαση είναι άκυρη και γι αυτό το λόγο.

η) Τα υδρογεωλογικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης , του μελετητή Ι. Φραντζή, καθώς και στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ (Αναγνωριστική Υδρογεολογικη Έρευνα στη περιοχή Μεσοράχια ) του μελετητή γεολόγου Αλ. Μπαλλή, έρχονται σε κατάφορη αντίθεση με την Τεχνική Υδρογεωλογική Έκθεση Αυτοψίας του μελετητή γεωλόγου Χρήστου Μηλίγγου και την « Έκθεση Υδρογεωλογικών Συνθηκών στη θέση Μεσοράχια» , του Ι.Γ.Μ.Ε. Συγκεκριμένα η μελέτη του ΙΓΜΕ καταλήγει :

« Δεδομένης της υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. , με τα πηγάδια περιμετρικά της εκσκαφής , οποιαδήποτε ποιοτική επιβάρυνση των υπογείων υδάτων στο χώρο εκσκαφών, θα επιβαρύνει και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων στα πηγάδια, και είναι πιθανόν να περάσει και στην ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα, μέσω της άρδευσης των καλλιεργειών στην περιοχή».

Επειδή τα παραπάνω κρίσιμα στοιχεία δεν αναφέρονται στις σχετικά προαναφερθείσες μελέτες Προέγκρισης Χωροθέτησης, η σχετική απόφαση είναι άκυρη. Ειδικά για το υδρογεωλογικό ζήτημα, απαιτείται ειδική έρευνα μέσω γεωτρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο υπόγειος υδροφόρος ορίζον που αναφέρουν οι μελέτες Μηλίγγου-ΙΓΜΕ, επικοινωνούν με τα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής. Τα παραπάνω προβλέπονται από το αρθρ. 9 παρ. 2.2.δ της ΗΠ 29407/3508/02. Σε περίπτωση που παρόμοιες γεωτρήσεις έλαβαν χώραν με εντολή του φορέα του έργου , μετά την εμφάνιση του υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διαδικασία εκσκαφής του κυττάρου, παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στο φάκελο αδειοδότησης και να αξιολογηθούν καταλλήλως.

θ) Στην ενότητα Ε της Α.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μεσοράχια του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν. , αναγράφεται: « στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία, ούτε ειδικά προστατευόμενες ζώνες». Σε αντίθεση με την παραπάνω απόφαση στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ( Απόφαση 72675/3648/20-11-1987 ΥΠΕΧΩΔΕ- Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της Κοινότητας Λευκιμμης) :

1.Ζώνες προστασίας ακτών στις περιοχές εκβολών ποταμού Λευκίμμης και στις ακτές Κάβου και Κοκκινιάς, οι οποίες απέχουν 1,500 μ. περίπου απο το γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Α..
2.Ζώνες προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στο ποτάμι Λευκίμμης, του οποίου ο κύριος παραπόταμος απέχει 350 μ. περίπου απο το γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Α.
3.Ζώνη προστασίας υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, στο κέντρο της οποίας είναι χωροθετημένος ο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας

Τα παραπάνω (1,2,3), καθιστούν άκυρη την ως άνω Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Π.Ο.)

ι) Τα κύρια χαρακτηριστικά και προγραμματικά μεγέθη του έργου όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο Α΄ της Α.Π.Ο. Χ.Υ.Τ.Α Ν. Κέρκυρας, έχουν αλλάξει στις σχετικές μελέτες του Β΄ Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης, με αποτέλεσμα να καθιστούν άκυρη την ως άνω σχετική απόφαση.

κ) Η αρχική πράξη χωροθέτησης είναι άκυρη, επειδή κατά την διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν έγιναν οι προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες δημοσιοποίησης της μελέτης και επειδή η απόφαση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επίσης δεν δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις ( ΚΥΑ 75308/5512/26-10-90 ΦΕΚ 691/90 τ.Β΄ ).

Επειδή το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ι.Ν., του οποίου το Α΄ στάδιο εγκρίθηκε με την απόφαση 8532/28-7-2006 του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν. και όσον αφορά το Νομό Κέρκυρας ευρίσκεται μέχρι σήμερα παγωμένο στο Α΄ στάδιο, με εξαίρεση τον υπό λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου και τον υπό κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες σημαίνουσες παρατηρήσεις :

I. Η διαχείριση των επικινδύνων στερεών αποβλήτων Ν. Κέρκυρας ευρίσκεται στο σημείο μηδέν της προβλεπόμενης από το Περιφερειακό Σχέδιο και το νόμο διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται περισυλλογή όλων των επικινδύνων στερεών αποβλήτων όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι αδιακρίτως και στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα να αναμιγνύονται με τα λοιπά στερεά απόβλητα τα οποία επί τη βάση του νόμου εναποτίθενται εις τους Χ.Υ.Τ.Α. Αυτό έχει το προφανές και νομοτελειακό αποτέλεσμα ότι όλα τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα της περιοχής εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας , θα καταλήγουν και θα εναποτίθενται σε αυτόν . Στην περίπτωση αυτήν το στεγανοποιητικό σύστημα του υπό κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας είναι παντελώς ακατάλληλο, ανεπαρκές και άκρως επικίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Επι πλέον τα προτινόμενα από τη Μελέτη Εφαρμογής του Χ.Τ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας, σύστηματα εξουδετέρωσης των επικινδύνων ουσιών (καταλύτες, λάστιχα, μολυσματικά υλικά κ.λ.π.), δεν επαρκούν , όπως π.χ. βιολογικός καθαρισμός, το σύστημα συλλογής και καύσης του βιοαερίου κ.λ.π.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αρθρ. 21 ΚΥΑ 69728/1996 . ( Συνημ. Έγγραφο Μ. ΚΑΒΒΑΔΑ καθηγητή Ε.Μ.Π. ).

II. Στο φάκελο της αδειοδότησης ο Σύνδεσμος Καθαριότητας οφείλει να συμπεριλάβει την πραγματοποιηθείσα σύμφωνα με ενημέρωση μας από τον πρ/νο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. κον Δ. Τρύφωνα, πιστοποίηση της ομοιόμορφης συμπύκνωσης του στεγανωτικού-αργιλικού στρώματος πάχους 60 περιπ. εκατοστών, το οποίο αποτελεί την υπόβαση της στεγανωτικής μεμβράνης του κυττάρου, αποτελούμενο από θρυμματισμένη άργιλο (λίσβα) της περιοχής. Θεωρούμε άμεσης αναγκαιότητας ενέργεια την επανάληψη της ως άνω πιστοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον σημεία του πυθμένα του κάθε υποκυττάρου πριν από την αδειοδότηση, επειδή όπως είναι γνωστό η θρυμματισμένη άργιλος της περιοχής η οποία μετά τη διακοπή της ισχυρής άντλησης των υπόγειων υδάτων στο κύτταρο, βρίσκεται μόνιμα σε υγρό περιβάλλον, πολτοποιείται και χάνει την προβλεπόμενη από την μελέτη σταθερή αντοχή σε θλίψη. Εφ όσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με την επανάληψη της πιστοποίησης από έγκυρο φορέα, η μετακίνηση των μηχανημάτων και απορριμματοφόρων θα προκαλέσει ανομοιόμορφη καθίζηση της υπόβασης της μεμβράνης, με συνέπεια την διάρρηξη της σε πολλά σημεία.

III. Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας, το υδατικό ισοζύγιο (σταλάγματα , απόβλητα του συνεργείου, αποπλύματα απο πλύσιμο των ελαστικών των απορριμματοφόρων, βροχόπτωση επί του κυττάρου και επι των ανοιχτών δεξαμενών, εξάτμισης), παρουσιάζει πλεόνασμα για την διάθεση του οποίου επιβάλλεται να καθοριστεί φυσικός αποδέκτης πριν από την αδειοδότηση.

IV. Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής το προβλεπόμενο περίσσευμα από τις συνολικές χωματουργικές εργασίες επαρκεί για τις καθημερινές επιστρώσεις των σκουπιδιών για 1,5 χρόνο. Για τα υπόλοιπα 8 χρόνια λειτουργίας του κυττάρου απαιτείται καθορισμός της πηγής χωματοληψίας με υλικό το οποίο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, πριν από την αδειοδότηση του Χ.Υ.Τ.Α. Επίσης πριν από την αδειοδότηση πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες, αναλυτικές μετρήσεις περιεκτικότητας σε επιβαρυντικά στοιχεία όλων των φυσικών αποδεχτών του ευρύτερου περιβάλλοντος του Χ.Υ.Τ.Α. (αέρας , έδαφος , υπόγεια νερά ).

V. Προυπόθεση για την αδειοδότηση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι η σύνταξη αναγνωριστικής μελέτης, μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας, δημιουργία φορέα διαχείρισης, πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού, διοικητικού και εργατικού προσωπικού και η εξασφάλιση των σχετικών πόρων από τον φορέα διαχείρισης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προβλέπεται με βάση την ΗΠ 29407/3508/10-12-2002 (ΦΕΚ 1572/02 τΒ΄) αρθρ. 9 παρ. 2.1 να προσκομιστούν από τον φορέα διαχείρισης, και εξονυχιστικά να εξεταστούν και να επανακριθούν από τον φορέα αδειοδότησης.

Επίσης η Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α. Κέρκυρας θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο εχουν τηρηθεί οι διατάξεις του της παρ. 34 περιπτ. γ του αρθρ. 20 ν. 3399/05 και αφορά την εκρίζωση πανω από 250 ελαιόδεντρα σε έκταση 15 στρεμ. στο χώρο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας.

Θεωρούμε ότι εφ όσον εφαρμόσετε τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες και ελέγχους, η αδειοδότηση του υπό κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας, καθίσταται εκ των πραγμάτων ανέφικτη και παράνομη.

Επίσης θεωρούμε ότι η αδειοδότηση του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας είναι πράξη άσκοπη, με συνέπεια την περιττή διασπορά ομοειδών οχλουσών χρήσεων, σ ένα νησί περιβαλλοντικά ευαίσθητο με πλούσια και διάσπαρτη αρχιτεκτονική κληρονομιά σαν την Κέρκυρα, όταν μάλιστα προγραμματίζεται η δημιουργία νέου ενιαίου κέντρου ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ως έχοντες έννομο συμφέρον, ζητάμε να λάβουμε γνώση ολόκληρου του φακέλου αδειοδότησης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας, όπως επίσης και των σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων Νομαρχιακών και λοιπών Υπηρεσιών και φορέων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ


ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ :

1. ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
5. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
7. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣυνημμένα: