Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έργα

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ


I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α)ΕΠΑΦΗΣ: Σύνδεσμος Καθαριότητας
και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, Υπόψη:
Σπύρος Γουναρόπουλος,
GR-491 00 Κέρκυρα. Τηλ. (26610) 47 519. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Φαξ 81 823.
I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Άλλο:
Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Περιβάλλον.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Χ.Υ.Τ.Α
Νότιας Κέρκυρας.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή
παροχής: (α) Έργα.
Σχεδιασμός και εκτέλεση.
Κύριος τόπος των έργων: Μεσοραχιά Δήμου Λευκιμμαίων Νομού Κέρκυρας
Κωδικός
NUTS GR222.
II.1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει: Τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου.
II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Η παρούσα σύμβαση
περιλαμβάνει την μελέτη κατασκευή ενός χώρου υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων στη θέση Μεσοραχιά του Δήμου Λευκιμμαίων, έκτασης 70 883
στρεμμάτων ο οποίος θα εξυπηρετεί τους τρεις δήμους του νοτίου
συγκροτήματος της Κέρκυρας.
II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 90121320.
II.1.6) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
(
GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι.
II.2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
II.2.1) Συνολική τελική αξία της σύμβασης/ των συμβάσεων: Αξία: 2 746
825,83
EUR.
Με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ (%): 19.


ΤΜΗΜΑ
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα
με
1. Γενικά Στοιχεία. Στάθμιση: 8.
2. Διαμόρφωση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση του χώρου. Στάθμιση: 15.
3. Διαχείρηση στραγγισμάτων. Στάθμιση: 21.
4. Διαχείρηση βιοαερίου. Στάθμιση: 15.
5. Στεγάνωση. Στάθμιση: 20.
6. Κτηριακά, έργα υποδομής, οδοποιία, εξοπλισμός. Στάθμιση: 8.
7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Στάθμιση: 13.
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση: Όχι.

ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 98/07
ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη - κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας
V.1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16.3.2007.
V.2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: 4.
V.3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, Καποδιστρίου 36, GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030) 26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
V.4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρχική εκτιμώμενη
συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία 2 764 825,83
EUR.
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία 2 746 825,83
EUR.
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19.
V.5) Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ: Όχι.


ΤΜΗΜΑ
VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


VI.1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
Ναι.
Αναφέρατε το (τα) σχέδιο(α) ή/και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο αυτό
είναι ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής 2 σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση
C(2002)4705/24-12-2002 και με τη νεα τροποποιητική απόφαση με αριθμό
C(2006)6415/01-12-2006. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται κατά 75 % από
Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους και είναι
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
VI.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:
VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Σύνδεσμος
Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου
Θεοτόκη 154,
GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail: tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030)
26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή προσφυγών: Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Νήσου Κέρκυρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
GR-491 00 Κέρκυρα. E-mail:
tedk-ker@otenet.gr. Τηλ. (0030) 26610 47519. Φαξ (0030) 26610 81823.
VI.4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 27.3.2007.Πηγή: dgmarket.kapatel.gr