Προκήρηξη σύμβασης κατασκευής για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έργα

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι.

ΤΜΗΜΑ
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1)

Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας, Υπεύθυνη υπηρεσία:
Ι. Τρεπεκλή, Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
GR-491 00 Κέρκυρα. Τηλέφωνο: (26610) 25 657. Φαξ: 81 823.

I.2)

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Σύνδεσµος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας, Υπεύθυνη υπηρεσία: κ. Σπύρου Γουναρόπουλου, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, GR-491 00 Κέρκυρα. Τηλέφωνο:
(26610) 25 657. Φαξ: 81 823.

I.3)

Διεύθυνση για την παροχή των εγγράφων: Όπως στο Ι.2).

I.4)

Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής: Όπως στο Ι.2).

I.5)

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακές/τοπικές αρχές.ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1)

Περιγραφή

II.1.1)

Είδος σύμβασης έργου: Μελέτη και κατασκευή.

II.1.4)

Συμφωνία-πλαίσιο: Όχι.

II.1.5)

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: Μελέτη -Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. νότιας Κέρκυρας.

II.1.6)

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Το κύριο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει τα εξής:

1.

Σύνταξη Μελέτης Εφαρµογής µε βάση την Τεχνική Μελέτη Προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει:
- όλες τις συµπληρωµατικές µελέτες και αδειοδοτήσεις (εγκατάστασης, οικοδοµικών και λειτουργίας) κ.λπ.,που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και λειτουργία του ΧΥΤΑ., - εκπόνηση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) για το έργο, - χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.

2.

Την πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., µετά όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριµένα τα εξής:
Επιµέρους µελέτες:
- Χωµατουργικά έργα διαµόρφωσης της λεκάνης της Α' Φάσης, - Έργα στεγανοποίησης της Α' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. (πυθµένα και πρανών), - Έργα άντλησης και συνολικής διαχείρισης του βιοαέριου της Α' Φάσης, - Έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α., - Έργα πρασίνου, - Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας του χώρου, - Έργα οδοποιίας (εσωτερικής και οδού πρόσβασης προς τον Χ.Υ.Τ.Α.), - Κτιριακές εγκαταστάσεις, - Γενικά έργα υποδοµής (περιφερειακή ουδέτερη ζώνη, περίφραξη, πύλη εισόδου, ζυγιστήριο, σύστηµα καθαρισµού ελαστικών κ.λπ.), - Σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, - Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω.

3.

Την εξάµηνη εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία, συντήρηση, τήρηση των προγραµµάτων, µετρήσεων κ.λπ. του Χ.Υ.Τ.Α. και ο εφοδιασµός του µε τα αντίστοιχα σχεδιαγράµµατα, βιβλία, εγχειρίδια κ.λπ. για την αποδοτική και µακρόχρονη λειτουργία του έργου µε παράλληλη εφαρµογή του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.
Το γήπεδο έχει έκταση 70,884 στρεµµάτων εκ των οποίων ο Χ.Υ.Τ.Α.
καταλαµβάνει έκταση 45 στρεµµάτων περίπου. Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να µελετήσουν την πλήρη ανάπτυξη του Χ.Υ.Τ.Α. (Α'και επόµενες φάσεις του έργου) ενώ η κατασκευή θα περιοριστεί στο Α
˜ κύτταρο.

II.1.7)

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θέση "Μεσσοραχιά", Δήµος Λευκιµµαίων, Κέρκυρα.

II.1.8)

Ονοματολογία

II.1.8.1)

CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 45222110, 74232000, 45233120, 45300000, 90313000.

II.1.9)

Διαχωρισμός σε τμήματα: Όχι.

II.1.10)

Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι.

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Ο προϋπολογισµός Υπηρεσίας για το έργο ανέρχεται σε 2 753 299 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών Γ.Ε. & Ο.Ε. , απρόβλεπτων και ΦΠΑ).
Η ανάλυση του προϋπολογισµού σε επιµέρους ποσά ανά κατηγορία εργασιών έχει ως εξής:
- Υδραυλικά: 139 663,03, - Οδοποιϊα: 800 000, - Οικοδοµικά: 200 000, - Ηλεκτροµηχανολογικά: 140 000, - Έργα Πρασίνου: 84 033,61, - Έργα καθαρισµού και επεξεργασίας νερού και στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων: 950 000.
Σύνολο προ αναθεώρησης και ΦΠΑ: 2 313 696,64 ευρώ.

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης. Περιγραφή και ένδειξη του χρόνου κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν: Δεν εφαρµόζεται.

II.3)

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 485 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης.ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

III.1)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόµενο, εγγυήσεις συµµετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 23.1 του Π.Δ. 609/85, συνολικού ποσού 46.273,93 ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. Η εγγυητική επιστολή θα είναι χωρίςχρονικό περιορισµό ισχύος ή θα ισχύει το λιγότερο για διάστηµα 150 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυµία του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας,τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε (5) πέντε ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ.
609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, που ανέρχονται σε ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι 115 684,83 ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του ορίου 15 %, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 2του Π.Δ. 609/85.

III.1.2)

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ µέσω του Ταµείου Συνοχής (αριθ. Τ.Σ. CCI:2002 GR 16 CPE010) σε ποσοστό 75 % και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25 % και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα Π.Δ.Ε.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές καιοποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη.
Οι πληρωµές θα διενεργούνται σύµφωνα µε το Π.Δ. 609/85 και την Ε.Σ.Υ.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οι Κοινοπραξίες για την υποβολή προσφοράς δεν υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερη νοµική µορφή. Σε περίπτωση που ανατεθεί η µελέτη - κατασκευή του έργου σε κοινοπραξί,α θα πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της κοινοπραξίας και επίσης θα πρέπει να συνταχθεί συµβολαιογραφικό έγγραφο µε το οποίο οι κοινοπρακτούσες εταιρείες θα αναλαµβάνουν έναντι του φορέα υλοποίησης από κοινού την ευθύνη για κάθε σχετικό µε το έργο αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής τους στην κοινοπραξία και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος.

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των εργοληπτών/προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες και αναγκαίες διατυπώσεις γιατην αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
Α) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, για τις κατηγορίες και µε τάξη πτυχίου ανά κατηγορία, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, µε τους περιορισµούς ως προς τα κατώτατα όρια:
Καλούμενες τάξεις εργοληπτικών πτυχίων, Κατηγόριες πτυχίων; εκτιμώμενος προϋπολογισμός:
Εκτός νομού, Εντός νομού ή όμορου:
Υδραυλικά: 139 663,03, Α2; 1η - 2η.
Οδοποιία: 800 000, 2η - 3η, 2η - 4η.
Οικοδομικά: 200 000, Α2 - 2η, Α2 - 2η.
Η/Μ: 140 000, Α2, Α2 - 2η.
Πράσινο: 84 033,61, Α1; Α1.
Καθαρ. & επεξ. νερού & απόβλητων: 950 000, 2η - 3η, 2η - 4η.
Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες των ανωτέρω Επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανωτέρω κατηγορίες µε την αντίστοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία (υποχρεωτικές κοινοπραξίες καλύπτουσες το τεχνικό αντικείµενο).
Β) Προερχόµενες από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία γιατις Δηµόσιες Συµβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τιςκαλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
Γ) Προερχόµενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοικατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Δ) Κοινοπραξίες μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη του τεχνικού αντικειµένου.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποχρεούνται να συνεργασθούν για τη σύνταξη των µελετών που θα υποβληθούν µε την προσφορά, καθώς και για τη σύνταξη των µελετών που θα υποβάλει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης µε:
Ελληνικά γραφεία µελετών ή συµπράξεις ελληνικών γραφείων µελετών που είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα µελετητών και έχουν πτυχία σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Μελέτες Υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), τάξης Β' και άνω, Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16), τάξης Α' και άνω, Μελέτες Η/Μ (κατηγορίας 9), τάξης Α' και άνω, Περιβαλλοντικές µελέτες (κατηγορία 27), τάξης Β' και άνω, Στατικές µελέτες (κατηγορία 7), τάξης Α' και άνω, Χηµικοτεχνικές µελέτες (κατηγορία 18), τάξης Α' και άνω, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, (κατηγορία 10), τάξης Β' και άνω.
ή αντίστοιχης τάξης και δυναµικότητας µε µελετητικά σχήµατα της αλλοδαπήςεφόσον έχουν την κεντρική τους διοίκηση σε κράτος µέλος της Ε.Ε., του ΕΟΧή την ΠΟΕ, εγγεγραµµένα στους επίσηµους καταλόγους µελετητών της χώρας τους. Διευκρινίζεται ότι τα µελετητικά σχήµατα της αλλοδαπής θα εκπονούν καθαρά µελετητική εργασία και δεν θα ανήκουν στην δυναµικότητα των Επιχειρήσεων. Αλλοδαπός µελετητής µε 4ετία από κτήσεως του διπλώµατος σπουδών αντιστοιχεί στο πτυχίο Α' τάξης του ΕΜΜ. Η ισοδυναµία για πτυχίο Β' τάξης απαιτεί αντίστοιχη ειδικότητα µε τουλάχιστον 8ετή και Γ' τάξης µε τουλάχιστον 12ετή εµπειρία. Για τους παραπάνω θα δίδεται βιογραφικό σηµείωµα µε τα έτη προϋπηρεσίας, την εµπειρία καθώς και τη θέση στο συγκεκριµένο γραφείο.

III.2.1.1)

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας,για να µην αποκλειστεί από τη δηµοπρασία η ίδια ή η Κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει, οφείλει να διαθέτει τα προβλεπόµενα από τα άρθρα της οδηγίας αριθ. 18/2004/ΕΕ προσόντα.
Επίσης αναλυτικά τα απαιτούµενα αποδεικτικά περιγράφονται στην διακήρυξη δηµοπρασίας των τευχών δηµοπράτησης.

III.2.1.2)

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Δικαιολογητικά µε βάση το άρθρο 47 της οδηγίας αριθ. 18/2004/ΕΕ.

III.2.1.3)

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Οι συµµετέχοντεςπρέπει να έχουν επαρκή τεχνική ικανότητα αποδεικνυόµενη µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004/ΕΕ αποδεικτικά.ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1)

Είδος διαδικασίας Ανοικτή.

IV.1.1)

Ένδειξη εάν έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι: Όχι.

IV.1.2)

Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας διαδικασίας: Δεν εφαρµόζεται.

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με:
Κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.2)

Τρόπος απόκτησης συμβατικών τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων:
Μπορούν να ζητηθούν έως: 8.8.2005.
Όροι και τρόπος πληρωμής: Οι διαγωνιζόµενοι λαµβάνουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

IV.3.3)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 18.8.2005. Ώρα: 10:00.

IV.3.5)

Γλώσσα (-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στηναίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.

IV.3.6)

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: 150 ημέρες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών.

IV.3.7)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

IV.3.7.1)

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Σε περίπτωση µεµονωµένου εργολάβου αυτοπροσώπως ο εργολάβος, σε περίπτωση εργοληπτικών επιχειρήσεων ο εκπρόσωπός τους και σε περίπτωσηκοινοπραξίας επιχειρήσεων οι εκπρόσωποί τους. Οι αλλοδαπές εταιρείες θα εκπροσωπούνται κατά το καταστατικό τους.

IV.3.7.2)

Ημέρα, ώρα και τόπος: 18.8.2005-10.00. Τόπος: όπως Ι.1).
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή των φακέλων την ανωτέρω ηµεροµηνία τότε ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3263/04 η ηµέρα κατάθεσης η 22 Αυγούστου 2005 και ώρα 10.00.ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1)

Προκήρυξη μη υποχρεωτική: Όχι.

VI.3)

Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με σχέδιο/πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
Το παρόν χρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ µε την υπ. αριθ.
CCI:
2002 GR C PE 010 απόφαση της ΕΕ.

VI.4)

Λοιπές πληροφορίες: Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.
Το εργολαβικό συµφωνητικό θα είναι στα Ελληνικά. Οι έγγραφες συνεννοήσειςµεταξύ αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας θα γίνονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά.
Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

IV.3.3)

Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: (αναλόγως του εάν πρόκειται για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ήµε διαπραγµάτευση): Σε περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατήη παραλαβή των φακέλων την ανωτέρω ηµεροµηνία τότε ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3263/04 η ηµέρα κατάθεσης η 22 Αυγούστου 2005 και ώρα 10.00.

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 22.6.2005.Πηγές:
dgmarket.kapatel.gr/eproc/eu-notice
toubiao.info/eproc/eu-notice
icc-hofmann.de
klekoon.com